is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

ten fpoedigften de noodige fchikkingen gemaakt wierden.

Hier mede bevelen wy U Edele Groot Mogenden in de befcherming van God Almachtig en blyvcn.

Edele Groot Mogende Heeren!

(Onder fiond f)

Gefchreven in onze ü Ed. Gr. Mogende

Vergadering binnen goede Vrienden,

Heusden, op heden .„ , . _ .

den 11 July 17R7 De Magijtraat der Stad

3 ' 1 Heusden,

(Lager ftond,)

Ter Ordonnantie van dezèlven,

(was get.) F. C. Tromer.

•No. 3384. Refolutie van Hun Ed. Groot Mogenden de Heeren Staaten van Holland, betrekkelyk eene Mis. five van de MogijUaat van Heusden, over hun 1 echt tot Plaats en Stem ter Staats. Vergadering van Holland, en om aan hun de Poinclen van Befchry. ving .over le zenden, In dato den 24 July 1787.

Ontvangen een Misfive van de Magiftraat der Stad Heusden, gefchreven in hunne Vergadering aldaar den 2ïften dezer, waar by, op de gelegde gronden reclameerende hun gefustineerd recht tot faun Plaats en Stem ter Staats-Vergadering, verzoeken toezending van de poindten der befchryving rot de Vergadering van den 25ften dezer en de volgende; hier na breeder geinfereerd.

'Fiat Infertio,

Waar op gedelibereerd zynde, is goedgevonden en verftaan , dat de voorfz. Misfive, met de voori-

ge