Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen, ij

met overleg als vooreD, te concurreeren tot het bomineeren van een algemeenen fuperieuren Rechter, waar aan van alle Vonnisfen, zoo Civile als Grimineele, by den Militairen Rechter in de Steden en Plaatfen, met Troepes van den Staat bezet, gewezen, in zaaken tot deszelfs cognitie gefield, zal kunnen en moeten worden geappelleerd, en daar toe voor te flaan den Rsad van Staate; voorts toe het formeeren tot dat einde van een algemeen Reglement, zoo omtrent de zaaken, in welke Appel zal kunnen vallen, als ten aanzien van do introductie en profecutie des Appels, en om daar van al mede de hooge noodzaakelykheid door de krachtigfte redenen en motiven aan te dringen.

En dat eindelyk Hun Ed. Mogenden zelfs tot die een en ander de Heeren Staaten van de refpective Provinciën by circulaire brieven, met communicatie van Hun Ed. Mogenden provifioneel gerefolveerde, vriendnabuurlyk zouden behooren te exhortetren.

Waar op gedelibereerd zynde, hebben Hun Ed. Mog., welgemelde Gecommitteerden voor hunne genomene moeite en gedaan Rapport bedankende, goedgevonden het voorfz. Reglement met de daar in gemaakte veranderingen voor deze Provincie te arresieeren, gelyk gearresteerd word kracht dezes; met verklaaring dat het zelve inmiddels en by provifie, tot den tyd dat de refpective Bondgenooten mogten refolveeren om dit als een Generaliteits werk te confidereeren, en daar op eene andere of nadere fchikking of Reglement met algemeen confenc der Bondgenooten te maaken, als een Provinciaale Wet in dezen Furftendom en Graaffchap in alle zyne Leden en deelen zal moeten nageleefd en achtervolgd worden.

Met authorifatie op den Hove Provinciaal, waar aan mitsdien Extract dezes zal worden toegezonden , om het zelve door den druk te doen gemeen maaken, en het noodige getal Exemplaaren daar vaSr?'J5,VJe £e 0f5cieren en Magiftraaten van deze

XLVIII, Deel. B Pr©-

Sluiten