Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

ren, en het overzulks redelyk aan hun is vqpr~ gekomen, dat ten minften dezulke, welke in

t een Plaats van Guarnifoen wóonen, alwaar zy gemakkelyk voor den Militairen Rechter kunnen te recht ftaan, ook van het privileeium fo%i

i $:omen te jouisfeeren.

■, P°Lcf! ,het ^elk zv nogthands niet wel gevoeelyk hebben kunnen extendeeren tot de zoodaamgen, welke op andère plaatfen , alwaar geen «juarnifoen word gehouden, woonachtig zyn,

; ?lt; hoofde van de difficulteiten en belemmering an de rechtpleeging, welke op zulke plaatfen,

; by gebrek van Militaire Krygsraaden, over het algemeen genomen, gevonden word.

Terwyl ook dëzulke , door haar domicilie

é yrywillig te verkiezen op een plaats, alwaar geen Guarnifoen word gehouden, zich zeiven te imputeereri hebben, dat zy zich daar door van het pnvilegium fori hebben gefrustreerd.

III.

Dat derhal ven voor deb Militairen Rechter niet aarfprekelyk zullen zyn Officiëren die Perifioen trekken, van den dienst gedispenfeerd, of by de Artnée geplaatst zyr, voof zoo verre dje niet woonachug zyn op Plaatfen, alwaar Guarnifoen word gehouden . noch Appointéès, noch Dienstboden yac Mi itairen, noch ook Vrouwén of Kinderen van Militairen, voorzoo verrede Dienstboden of K.<-d.-rep niet werkelyk in Krygsdiénst zyn, noch eenige anderen hoegenaamd, Öan die hier vooren Art. 2. fpeciaal genoemd zyn, maar dat die allen als üurëetlyker Perfoonen geconfidereerd, en aan de priva'ive Jurisdictie van dén Poliücquen Rechter, zoo wel in het Crimineelè al» Civile, onderhevig zullen wezen; zullende in Civile zaaken de Mans en Vadems verplicht zyn haare Vrouwen en minderjaange Kaderen, wa'neer voor den Politicquen 7]tc' wo?aen betrokken, te adfifteeren. Ad Ah. 3. Gtlyk in den voorigen Artikel noo-

d»i

Sluiten