is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&o Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

deduceerde Recht en op de aloude Posfesfle, aan de Ambachts-Heeren van Sprang, volgens hunne Verlyen en daadélyke oefFening, federt omtrent vier Eeuwen ongestoord hebbende gecompeteerd, en door den Óndergeteekenden , na eene wettige verkryging derzelve Ambachts-Heerlykheid, by titül van Koop, behoorlvk zynde gecontinueerd, en welk Recht eh Posfesfle mitsdien aan hem niet feitelyk, nog anders, dan by overwonnen Recht, kan ontnomen worden; zoo ook de Berichter hier in te meer word verfterkt, om dat tot hier toe, door de voornoemde pretenfe Gecommitteerden of hunne Committenten > nog nooit eenjge grond is bewezen, ja zelfs geénerlei Handvest, Privilegie, ÓEtroy of andere titul of bewys 'geallegeerd, waar op zy zouden kunnen bevoegd zyn, pm het Recht van den Ambachts-Heer van Sprang, in het eligeeren van, Regenten, té bètwisten, of hem daar van feitelyk eh eigener aüthoriteit,, te ontzetten; of ook om fommige Perfoonen op eene wil. lekeurige wyze, inhabiel tot dé Electie tevèrklaaren, of den Ambachts-Heer eene Nominatie vab Schepenen op te dringen: gelyk men zelfs ook nog nooit heeft ppgegeven, waar in de vermeende abuizen in de Regeering van Sprang zouden refideeren;

En tot welk bewys men des te meer mag onder. Hellen, dat de zoogenaamde Gecommitteerden of hunne Committenten, niet in ftaat zyn, vermits het gemelde Recht en de aloude Posfesfle van den Ambachts-Heer , ook overeenkomt met de Privilegiën, Handvesten en oude Custumeh van den Lande van ZuidHolland, (waar onder Sprang is behodrende) uitwyzens het gene gevonden word by van Eyk, Costurnen van den Lande van Zuid-Holland, pag. 175 en 177; alwaar nopens het verzetten van Heemraaden of Schepenen, het volgende voorkomt:

Item een gewaarde Rechter of Ambachts-Heer „ mag Heemradders ftellen binnen zyn Ambacht, ent „ die te verzetten of te verkiezen van die nutfte en' „ bekwaamjle, die hy weet, binnen zyn Ambacht

•» té