Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Verzameling van Stukien betrekkelyk tos

tio, 3453. Acle van Verbmaunis ter verdediging der Republtceinjihe Co* Jlnutie, aocr de Leaen van het Lertoljthap van Wapenhandel Öndêt de Zitjpieuk voor Vaderland eD Vryheid te Hoorn. In dato den 25 OElober 1785.

Wy Ondergefchrevece Gecommitteerden en Leden van de correspondeerende Burger-Corpfen binnen deze Republyk, verklaaren, tot onderlinge verzekering omtrent onze waare oogmerken en goede intentien. met de inrichting onzer onderlinge Correspondentie, gem ander oogmerk gehad te hebber, dan om den Lande tegens alle buiten-en binnerlandsch geweld enoverheerfchingzoo veelmooglyk te dekken en te btfchermen: verbindende ons dierhalvtn by dezen op het plechtigfte, ons nimmer te zullen lasten emploijeeren tot het invoeren vao een andere Regeeringsvorm dan de waere RepüblU ceinjche, gegrond op de Wetten van den Lande: naamenrlyk, ten Voihregeei in,e by Reprefentatie, met een daar aun onderschikt Erf-Stadhouaerfchap in het Doorluchtig Huis van Oranje; zorder dat wy immer zulten trachten mede te werken tot het in voeren van een Alhen}eerjehirg, of onaf'har,pélyAe, haatetyke, en de Vryheiddrukker.de Aristocraiifche Fatnilieregeering, met verjjnooiing van de btllyke en eerbiedige Volksflem\ even zoo min, als tot ten volftrek<e Democratie of Volksregeerinn buiten Repreftntatie, maar dat wy dezehe, door raad en daad en alle mooglyke gepaste middelen, zuilen trachten tegen te gaan, en te weeren,

Paulus BeJ.

Pieter Jager.

Corrjelis van der WolfrV

Willem Ris.

JJ. Spaan*.

G. Matthsus.

S. Lat gerij'.

Pieie B\ ek.

Gerrit de Roodt. Nicolaas Beek. Harmen Jan Ven. C. de Ftyftr. M. N.

Klaas Swartt.

Volken Schellinger, JEvz.

Sluiten