is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis jen in 1787 enz. voor gevallen, oj

No. 3.

Aan Heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stad Hoorn.

Edele Groot Achtbaare Heeren!

Wy hebben zoo even ontvangen ü Ed. Groot Achtb. Misfive, op heden aan ons afgevaardigd, en kunnen niet ontveinzen daar uit met de grootfte verwondering te hebben vernomen , dat niettcgenftaande wy by Refolutie van Hun Ed. Groot Mo* genden van den 17 Maart Jaatstleeden, waar van aan U Ed. Groot Achtb. irsgelyks Extract is toegezonden, uitdrukkelyk zyn gcqualificeerd, om op de prompfte wyze te ontbieden, zoo veel Militie als wy zouden noodig oirdeelen binnen de Stad Hoorn te doen Guarnifoen houden, tot fecuriteit van het Arfenaal, het Magazyn, en het geen verder den Lande toebehoord, mitsgaders tot herfiel en conlèrvatie van de rust, eo tot weering van verdere oproerigheden biunen de gemelde Stad, UEd. Groot Achtb. Diet te min zwaarigheid fchyneo te maaken , om die Militie, voor welke door ons de noodige Patenten zyn gedepecheerd, binnen de muuren van U Ed. Groot Achtbaarheden Stad te ontvangen, en, ons daar en tegen te verzoeken, dat Diet meer dan twee Compagnien Cavallery reguliere Troepes derwaards mogen worden gezonden.

Wy zullen thands niet treeden in eene ampele discusfie van die redenen, welke U Ed, Gtoot Achtb. tot deze demarche zoude mogen hebben geperfua. deerd, maar alleen remarqueeren, dat het ons zeer vreemd voorkomt, dat U Ed. Groot Achtb. daar toe hebben gelieven te arripiëeren, dat zich alles binnen de Stad Hoorn in den diepften rust bevond, en dat U Ed. Groot Achtb. voor de veiligheid en rust volkomen inftaan, daar intusfehea het gene

aog