Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in. 1787 enz. voorgevallen. 159

En eindelyk heeft haare Koninglyke Hoogheid goedgevonden, de declaratien der Volmachten te doen modereeren, en tot betaalinge derzelver 2 duivers per Gras over de geheele Ommelanden uit te fchryven, welk fchat op Hoogstdeszelvs ordre aan een particulier Perfoon is opgebracht, en nimmer althands niet publyk in die Provincie verrekend.

Dat federt de aanvaardinge van 't Stadhouderfchap door de tegenswoordige HeerErf-Stadhouder, geëmaneerd zyn, 1. een Plakaatindato den 27 Maart 1769, behelzende de regels waar na 't fchouwbaare zal worden opgemaakt.

2, Een Plakaat ejusdem dato, waar by de mindere objecten onder de naam van private vryheden bekend, van de ordinaris fchouw voor altoos worden geëximeerd, en dat onderzogt zal worden wat daar onder behoord; en .

3. Een dito van dezelve datum, waar by eenige verandering in de veelheid van Schouwen word gemaakt, en verdaan , dat de Schouwbreuken in de gemeene kas zullen worden ingebracht: voorts twee Heeren uit het Hof naar 's Haage zyn opontboden, om met een Heer aldaar over 't Schouwbaare te befoigneeren, zulks maandenlang in de jaaren 1777, 1778, 1779, 1780 en 1782 is gefchied, en waar op ge volgt is het Reglement van den 25 May 1783, op naam van zyn Hoogheid geëmaneerd , gedrukt by Jacob Bolt Provinciaale Drukker alhier, met het wapen der Provincie op'c titelblad; edoch waar van aan U Edele Mogenden, noch dóór zyne Hoogheid , noch door de Hooge Tuftitie Kamer eenige kennisfe is gegeeven, en waar van ü Ed. Mogenden ignorant zouden zyn gebleeven, als van alle voorigen, was niet door attentie der Heeren ü Ed. Mogenden Gedeputeerden het zelve ter kennisfe van ü Ed. Mogenden gebracht, alzoo daar in onder Schouw waren gefteld objecten, wier onderhoud aan de Provincie incumbeerde.

Hier mede Edele Mogende Heereuj zouden wy

ons

Sluiten