Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 227

wy het bewaaren, indien wy het ftaal niet zoo góed als zy weeten te gebruiken ? Wy haaien bezwaarlyk adem onder het gewicht der belastingen i die den naaryver verflikken! Op welke eene wyze zal het Volk verligt, en de nyverheid worden aangemoedigd, zoo men niet zoodaanige nieuwe fchikkingen invóere, welke het onderhouden van talryke Legers nutteloos kunnen maaken ? Onze zeden ontaarten en worden bedorven! Welk een edel hulpmiddel derhal ven, ter herkryging van die kracht en werkzaamheid, welken een vry Volk moeten kenmerken, vind men in de beoefening der wapenen, die, het lighaam verhardende, tevens den geest veredelt $ Men fpöt thands met de heiligft© verbintenisfen. De plechtigfte overeenkomften, zegt men, veranderen met de omftandigheden % en het ftaat aan de fterkften vry, óm daar mede huö Voordeel te doen. Wel nu! laaten we ons bevly» tigen, dat wy dan de fterkften worden, teü mins* ten in ons eigen Land'.

Vermits het Militaire wezen der nabuürigé Vol» keren van dag tot dag geduchter word voor ónzé Repüblyk, en zy buiten ftaat isj om eene geövenredigde macht van den zelfden aart daar tegen oveC te ftellen, wat hulpmiddel blyft 'er dan anders o. ver, om een evenwicht, in dit opzicht, uit te werken, dan de wapening van het geheele Volki Alle verbintenisfen met vreemde Mogendheden, (wy zyn nög onlangs weder in 't geval geweest, om *er de droevige Ondervinding van te hebben,) zyn ge° vaarlyke hulpmiddelen, wanneer wy buiten ftaac zyn, om door wederkeerige hulp daar aan gewichc by te zetten, en ze te doen eerbiedigen, dooronè selven geducht te maaken. Welk ander hulpmiddel blyft 'er over, om ons zei ven van de nood* zaaklykheid te ontheffen, om elk oogenblik, is* gen dank, in verderflyke Oorlogen met Vreemden te worden ingewikkeld, dan het uitmuntend voorbeeld der Zwitfers na te volgen? Dezen zyn rast alle Mogendheden verhonden, zonder met eenderP 2 «el-

Sluiten