Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io Nieuwe Verzameling van Stukken, betrekkelyk

niet dan na veelvuldige en moeijelyke Raadpleegingen haar volle beflag hebben gekregen, onlangs eene nieuwe vastigheid en duurzaamheid bekomen. De eendracht tusfchen de Bondgenooten, die den band van ons Gemeenebest uitmaakt, is daardoor fiiet weinig bevorderd, en wy mogen daarom ook met des te meer gerustheid de aangenaame hoope voeden, dat het geen aan die heilzaame maatregelen nog ontbreekt, welhaast met eenen gelyken uitflag zal kunnen worden tot ftand gebracht. Eindelyk hebben wy geen reden om ons over de vermindering van onzen Koophaodel, over de afnemende voorfpoed van onze Volkplantingen, of over het opdroogen van eenigen anderen voornaamen bron van onzen overvloed te beklaagen.

Doch, wy kunnen en moeten het niet ontveinzen , deze gunftige omdandigheden worden door anderen van eenen gantsch verfchillenden aart en door zorglyke vooruitzichten getemperd.

Na dat de goede verdandbouding tusfchen de machtigde Nabuuren van den Staat herdeld was, hebben wy eensklaps het vuur van den Oorlog wederom zien ontvlammen, en, in de laatde tyden, met eene onvoorziene en fchrikverwekkende fnelheid, de grenzen van ons Vaderland hoe langer hoe meer zien naderen. Het is waar dat de onzydig. heid, die wy, met zoo veel zorg, federt het begin der onlusten, hebben zoeken in acht te nemen, ons voor allen overlast van de kant der talryke Legers die ons omringden fcheen te moeten beveiligen, en tot nog toe ook daadelyk daar van bevryd heeft. Dan het ontbrak niet aan vyanden en benyders van onzen rust en voorfpoed, die ons met eenen aandaanden vyandlyken aanval, en geheele omkeering van onze tegenwoordig zoo gelukkig gevestigde Conditutie bedreigde. Eenige weinige uitgeweken en ontaarde Landgenooten en andere kwaadwillige of dweepzuchtige Nieuwigheid zoekers, hebben zich niet ontzien, door het verfpreiden van verfoeijelyke gefchriften, de goede Ingezetenen tot

Op-

Sluiten