is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken. Betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen sedert [...] MDCCXCIII in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Gemeenebest der Vereenigde Nederhnden. god

No. 57. Proclamatie van den Generialen Raai van Parys, ten einde de Ingezetenen van dtè Stad op te wekken en aan te moedigen, om zich naar dé Armien te begeeven. In dato den 8 Maart 1793»

(Uit het Fransch)

Tewapën, Burgers! te wapen! indien gy draait» is alles verlooren! — Een grodt gedeelte van de Belgicöue is overmeesterd: Aken, Luik en Brtrsfel, moeten thands in handen van dén Vyand Syo| dezwaare Artillery, de Bagagie, de Schat van de Armée trekken met verhaasting naar Valeneieühe, de eenige Stad die den Vyand een wyl kaü tegeflj. houden. Dat niet kan volgen j zal men in de Maas werpen: Dumouriez maakt veroveringen in Holland, maar , indien geduchtte machten hem daar niec onderfteunen, kan Dumoüriéz en met hem dö kern der Franfche Arméen, verflonden wordene

Paryfenaars! befchouw de grootheid van het gevaar, wilt gy toeftaan, dat de Vyand nog eens hec Land der Vryheid konie bedroeven, uwe Steden ea Dórpen verbranden?

Paryfenaars! het is byzonder tegen ü, dat Üete affchuwlyke Oorlog gericht is, het zyn uwe VrOÜ* wen, uwe Kinderen, wélke men wil vermoorden! het is Parys, dat men in asch wil leggen, herin» nert U, dat de ftoutmoedige BrünswYK gezfrdofgfl heeft, geen fteen op den anderen te laten.

Paryfenaars! red nog eens de algerneene zaak* geeft nog éénmaal het voorbeeld, ftaat op, wapefld u, vertrekt, en die benden van (laven zullen andefmaal voor u vlieden J 'er moet eene laatfte pooglfig te werk gefteld, *er moet een verfchriklyke, eeÖS laatfte flag gedaan worden: Deze veldtocht moe6 het lót der wereld beftisfen, men moet de Koningen verfchrikken, hen uitroeijen! Mannen van deü I4den July» van den 5den October* Mannefl vatt den léden Augustus, ftaat op! Uwe Broeders, uwe Kinderen, Vervolgd dóordeö t Bstu O Vyanèj