Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl6 Nieuwe Verzameling van Stukken, betrekkelyk

N>» 59. Publicatie van Hun Ed. Mogenden de Heeren Gedeputeerde Staaten van Overysfel, waar in het PlakoAt van den iSden January jongstleden in zoo verre word gealtereerd en ingetrokken , dat den uitvoer van Hooi en Stroo %ot nadere dispojitie word vry gelaten en qpengefteld naar de Graaffchap Bentheim, ten behoeve van de Hanoyerfche 'troepes. In dato den 18 Maart 1793,, - : •

De Gedeputeerden van de Staaten van Overysfel. doen te weetén; •' "

Dat wy, op authprifatie van Ridderfchap en Ste» den, by derzelver Refolutie van heden, goedgevonden hebben, de Publicatie van Ridderfchap en Steden» van den i8den January dezes jaars (*),

waar.

("0 Deze Publicatie die ons te laat is ter hand gekomen, om die ingevolge derzelver dagteekening te kunnen plaat', gen, achten wy echter tot verftaanbaarheid van deze, dienftjg hier in te lasfcben.

PUBLïCATlB.

De Gedeputeerden van de Staaten van Overysfel, doen te weeten :

' Dat wy, hier toe fpeciaal geauthorifeerd; ter verhoeding van de fchaarsheid van Hooi en Stroó in deze Republyk, hébben goedgevonden den uitvoer van Hooi en Stroo naar eenige Landen of Plaatfen, buiten het Territoir van de Vereenigde Provintien, of van de Generaliteit, ftriétslyk te verbieden; gelyk dezelve uitvoer' verbóden Wordt mits dezen; by provifie, tot den eerften Juny aanftaande; by eene boete van drie honderd Guldens; voor een derde voor den Aanbrenger; en, voor het overige, ten profyte van den Officier die de Caiange doen zal; te verbeuren door den genen, we|^e zal bevonden worden, eénig Hooi of Stroo, na Publicatie dezes, uit deze Provintie, naar eenige Steden of Plaatfen buiten de Vereenigde Provintien, of de Generaliteits Landen, vervoerd te hebben: boven de verbsurte van het uit te voeren Hooi of Stroo: en wordt

me-

Sluiten