Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. 13

nen deze Provintie niet veilig mogen oirdeelen.

En worden de Magiftraaten der Steden en Plaatfen binnen deze Provintie, verzogc en geauthorifeerd» om elk in den haaren, deze ferieufe intentie van Hun Ed. Mogenden ten fpoedigften effect te doen forteeren.

En op dat niemand hier van eenige ignorantie zoude kunnen prstendeéren, "zal deze atomme wor« den gepubliceerd en geaffigeerd, ter plaatfe daar men gewoon is zulks te doen.

Aldus gedaan en gearresteerd ter Vergadering van de Heeren Staaten van Zeeland- In 't Hof aldaar» te Middelburg, d^n 26 November 1792.

{Onder Jlond,")

Ter Ordonnantie van de Hooggemelde1 Heeren Staaten.

(was gei.) W. A. de Be veren.

N°. 96. Refolutie van Hun'Ed. Mogenden de Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland , tegens het verfoeiden van twee gedrukte Gefchriften. In dato den 5 February 1793.

Is na deliberatie goedgevonden, de Magiftraaten van de refpeftive Steden binnen deze Provintie by toezending van Extradt dezer Refolutie aan te fchryven en te recommandeeren, dat dezelve met de vereischte oplettenheid executeeren de Refolutie der Heeren Staaten van den 12 November 1792, behelzende voorzieninge tot handhaaving der publyke rust; en dat de voornoemde Magiftraaten diensvolgens ook doen vigileerea tegen de promui. gatie van alle fchandelyke Gefchriften, als onder anderen zyn de twee navolgende, het eerfte onder den titul van de Gemeene Man aan het Gemeene Volk van Nederland, gedrukt te Antwerpen ter Drakkery

van

Sluiten