Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

h$t Gemetnebest der Vereenigde Nederlanden. 139

en in onze handen wegens zyne Goederen en Bezittin» gen {*)

gepresteerd heeft (of) hebben) den éèd aan de Contribuanten van de voorfchreeven Honderdften Penping by het voorfz. Piakaat opgelegd, op het Formulier daar toe gearrefteerd: en dat hy (of zy) vervolgens, op denzelven ééd by hem (of haar) afgelegd, aan ons verklaard heeft (of hebben) onder ons te hebben gefourneerd den eerften (f)

termyn (of beide termynen) van den Honderdften Penning welke ingevolge en op den voet van hec voorfz. Piakaat van de voorfz. Goederen en Bezit, tingen aan den Lande gefourneerd moest (of moesten) werden. (§) Aótumden

aL

Of: als Voogd adminijlreerende de Goederen vin Of: als adminijlreerende de Goederen van Of: als Gecommitteerden van de Weeskamer der Stad Of: als Suppoost (of Suppoosten) van de Weeskamer der Stad Of: als bezittende in Fidei-commis (of Lyfmht) de Goe•deren afgekomen van

(*) Of: wegens zyn voornoemde Principaals Goederen en Bezittingen, en in zyne Ziele: Of: wegens zyne en zyns Huisvrouws Goederen en Bezittingen. Of: wegens haare en haares Mans Goederen en Bezittingen- Of: wegens zyner {of haar er) Kinderen Goederen en Bezittingen, die zy uit eigen hoofde bi ■ zitten. Of: wegens zyner (of haar er) Voorkinderen Goederen en Bezittingen, die zy uit eige hoofde Bezitten, met naame Of: wegens zyner voorfz. 'Pupillen Goederen en Bezittingen. Of: wegens de Goederen en Bezittingen van den voornoemden. Of: wegens de Goederen en Bezittingen van onder de adminlflra* tie van de voorfz. Weeskamer zynde. Of: wegens de voorfz Goederen en Bezittingen.

(f) Of den tweede: of beide de termynen.

(5) Indien iemand begeert dat zyne Contributie bekend zy, als dan hier te laten volgen: en dat het voorfz. fournisfement bedraagen heeft de fomma van

Sluiten