Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

226 Nieuwe Verzameling van Stukken, betrekUlyk

in eigendom of in Lyftucht bezitten, met deflgnatie, zoo veel doenlyk, van derzelver byzondere perceelen, en met fpecificatie van alle reëele Lasten, op elk perceel van dezelve goederen gecon- i ftitueerd, het zy van Dyken, Stegen, Wegen, Sluizen en Weteringen, Morgengeld, Verponding en Contributie, en diergelyke: als mede van alle zoodaanige kosten, als jaarlyks tot in ftand en waardehouding van de Landen te impendeeren vereischt worden.

VII.

By aldien iemand zal bevonden worden, een of meer perceelen zyner vaste goederen ter kwade trouw ter hebben verzwegen tot de tyd toe, dat deze Taxatie zal voltooid zyn; zoo zal de taxatie daar van afzonderlyk, op zyne kosten, gedaan worden; en dezelve daarenboven verbeurd hebben eene boete van een honderd Goudguldens, half ten profyte van de Provintie; en de wederhelft, ten voordeele van den aanbrenger.

VIII.

De taxatie zal, door de Taxateurs, welke zullen verkozen en beéédigd zyn ingevolge Art. 3. en 4, gefchieden met overleg van de Schouten of Richrers, en van de twee Gegoeden, waar van boven, Art. 1, 2 en 5 gemeld is.

IX.

Deze taxatie zal gaan over alle gecultiveerde Landen, van welken aart of gebruik dezelve zyn; zoo veel mooglyk, ieder perceel afzoDderlyk, na aftrek van de reëele Lasten, bovengenoemd: en zonder tetfens derzei veropltand, van Hout, Boo» |-r, men, ofGewasfen, of eenigerhande getimmerten, daar by in berekening te neemen.

X.

Niemand zal mogen praefent zyn by de taxatie

van

Sluiten