Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden. 14 f

alle vreemde Perfoonen en onnoodige Monden deé«' ze Stad te doen ontruimen, door welke onaangenaarne voopsieringe, dezelve vreemde Perfoóneh in veel grootere ongelegenheid zoudea kunnen geiraaken, dan zy wel actueelyk zyn; hsefc goedgevonden , met communicatie van het Gouvernement-Militair: ieder een van de vreemden, hun aöueelyk alhier bevindende, zonder onderi'cheid van Natie of qualiteit, te waarfchouwen, zóo als ïerieufeiyk gewaarfchouwd worden by deezen, van zich in tyds naar elders te begeeven, en naar hun goedvinden, tot hunner; eigen veiligheid te voorzien; en zullen verders aan geene vreemden of vlugtelingen door deeze Stad pasfeerende, langer admiifien voor verblyf worden verleend, dan Voor den tyd van drie dagen ; met last op de Herbergiers en anderen, zich exaftelyk te informeeren naar de voorige Publicatien , op die fjbjea geëmaneerd, op pcene als daar by uitgedrukt.

En worden ter gelyker tyd alle Burgers, Ingezetenen en Winkeliers deezer Stad gewaarfchouwd en aangenoodigd, om, voor zoo veel doenlyk, hunne gewoonlyke provifién van mondkost en andere behoeften, te vermeerderen, op dat k tyd van nood, ("waar voor God behoedej deswegens geen gebrek zy, en de noodzaaklykheid niet kome te vereisfehen, om tegen de nalaatingen by andere middelen te voorzien.

K a No.

Sluiten