Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34* Nieuwe Verzameling van Stukken betrekkelyk

cn Kinderen zal onder de vrywaring der Franfche eer, en de wetten van menschlievendheid veilig •wezen.

Wee hem, die door zyn wantrouwen de fcianfche oprechtheid beleedigende, zich zal vervoeg a onder den ftandaart der Dwinglandy; de Franfchen zullen in hem niets befchouwen dan eeneD vyand der Vryheid, en hem wagt het lot, dat beftemd is voor de medeplichtigen der K ningen.

Alles wat tot bettaan en proviandeerins der Le« sets geleverd zal worden, zal ftipt betaald worden.

En zal deRepublikeinfche munt, die het Franfche Volk in des-zeifs Revolutie een zoo vermogend hulpmiddel geweest is by de Bataaven, niet alle credii-t genieten, dat men daar aan verfchuldigd is, daar zy aa geboden worde door een overwinnend Volk, d.t ploersch is op hec vervullen van zyne Ve bindcemsfen, en dat tot borgtocht voor dit papier, eene hypotheek aanbied van meer óm 14 duizeu.1 Mi'lioenen. De Vi-rbindcenislen. C >utracten en Ondeihandelingen zulien geene de minire verandering ondergaan, het zy dezelve de zaaken van paniculieren betreffen, of betrekkii-g hebben tot het algemeen We^yn.

De vyanden der omwenteling, hebben geene zekerer middelen gevonden, om het FraHfcjie-Yoik, voor het oog van andere Volken, te lasteren, dan hetzelve hunne misdaadep en hunne fooodheden te Jast te leggen. De vergiftigingen, brandfticb'ineen, moorden, de yslykheden van Burger- en Binnenlandfchen Oorlog, de woede der dweepzucht, hongersnood , omkoopingen , zie daar hun werkl Het Volk is 'er het flachtoffer van geweest; hoe zou het 'er dan de autheur van wezen ? Maar groot door zyn moed, nog grooter door zyne ftaodvasug. heid in het verdraagen van beroovingen, en het doen van opofferingen, heeft het alle zamenrottingen verydeld en over alle hinderpaalen gezegenpraild. T7

Batazven! gy hebt de flaaverny van uwe Vaderen

out-

Sluiten