Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gö Verzameling van Stukken betrekkelyk m

reel beéédigde Commisfie incumbeerd, te vorderen en te bewaar en de Hoogheid, Gerechtigheid, Privile-

fien, en welvaar en van den Lande, Leden, Steden en ngezetenen van dien, onderneemt te fchertfen met het telkens inroepen van den regel der inviolabiliteit en irrevocabiliteit dier Privilegiën — en geoirloofd Held, dat een Regeering daar by van gemeen goed. vinden en om particuliere redenen afwykt, omtrent poincten van minder belang 1

Wat zal 'er van de Vryheid en Veiligheid van onze ongelukkige Republyk, en van elke Stad en corporatie in dezelve, worden, indien 's Lands eerfte Ambtenaar zulke gevoelens voed, en openlyk belydt? Daar immers de droevige ondervinding ons leert, quod ejus ad exemplum mus componitur orbis.

Waar zal die Vryheid aan de Regenten eens toegelaten wordende, paal of perk vinden ? Wie zal decideeren, of de poindten van welke men wil afwyken , van veel of minder belang zyn ? Wat zal het meerdere zyn, waar tegen men dat relatieve mindere zal vergelyken? Waar in zullen beftaan die particuliere redenen, om welke die afwykingen zullen vryftaan? Van wien zal de beoirdeeling van dat alles afhangen? .-—i het gemeen goedvinden ? zal men daar door ee.ne eenpaarigheid of alleen eene meerderheid der Regeerings-Perfoonen verdaan? — zal dat gemeene goedvinden uit derzelver eigen fentimenten, of ook uit den invloed van machtiger mogen proflueeren ? —— en zal het zelve ook al verbindende zyn voor de Nakomelingfchap, en opgevolgd moeten worden ook dan, als de redenen waarom men tot die afwykiDg gekomen is, niet meerder bekend zyn ?

Ja — zeggen onze Mede-Raaden hier op by hunn' Bericht bl. 24. „ Prins Willem den derden heeft

kort na zyne aanftelling tot Stadhouder gefusti„ neerd , dat een Nominatie van agt tot Burgemees„ teren en van veertien tot Schepenen, gepra?fen-

teerd moest worden. —• De Regeering, na dat «, zy de tedenen van haar tegengeftelde fustemie

„ (om

Sluiten