Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

335 Verzameling van Stukken betrekkelyk Ut

s, ren, en veertien tot Schepenen, van de gequa»» üficeerdfte Poorteren der voorfchreeven Stad, ende een jaar aldaar effective huishoudende en „ woonachtig geweest hebbende, zynde Ingezete9, nen van dezen Staat, ende doende profesfie van 3, dewaare Christelyke Religie, gelyk dezelve al-

hier te Lande in de publyke Kerke word geleerd ; „ die niet langer zullen mogen dienen als drie jaa„ ren aan den anderen, volgens voorfz.Privilegie."

Immers verwachten wy niet, dat iemand, welke dit formulier alzoo in deszelfs geheele zamenhang Jeest, in twyffel zal kunneH trekken, dat de inroeping welke daar inne voorkomt van 't Octroy des jaars iójI , en van de verdere gemelde Privilegiën, geenszins gefchied in diervoegen, dat dezelve zoude opleveren den grond, waar op deze Nominatie zelve gedaan word, maar ter contrarie alleen te kennen geeft, dat de daar by vervolgens opgetelde requifiten, in de te nomineerene Perfoonen vereischt wordende, by die Octroijen en Privilegiën alzoo bepaald en gereguleerd zyn. 't Gunt zoo zynde, deze nu gemoveerde objectie van zeiven vervalt en te niet gaat.

En wat dan verder betreft de geobjicieerde contradictie, daar inne refideerende, dat de Electeurs nomineeren zouden ingevolge van 't voorfz. OEtroy, daar het zelve niet van eene Nominatie maar van eene abfolute verkiezing fpreekt, dezelve iteunt Wederom op die fuppofitie, dat 't gemelde Octroy begreepen moet worden die abfolute verkiezing ongedetermineerd en in alle tyden te beveelen, van welke fuppofitie het tegendeel nu aangetoond zynde, de gemelde apparente contradictie mede van zelve verdwynen moet.

Ook is het, als men het gemelde onderfcheid in 'tooghoudt, nietmjn baarblykelyk, dat, wanneer ü Ed. Groot Mogenden, by Hoogstderzelver Octroijen aan de Stad Schoonhoven op den 24 Juny 1728 en aj April 177Ö verleend, limiteerende de, by 't Privilegie van Heer Jan van Blois, gegee-

ven

Sluiten