Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 237"

\ ven op St. Barberendag 1356, en 't Octroy van den ; 13 January 1651, bepaalde zeijaarige inwooning al» < daar, om tot het Burgemeester- of Schepens-ambc i admisfibel te zyn, fuccesüve op een inwooning van 1 drie en naderhand van een jaar, daar by hebben gevoegd de cjaufule: „ blyvende verders hec gemelde i „ Privilegie en ons voorfz. Octroy ten opzichte van „ alle derzelver verdere ingrediënten in zyn geheel;" U Ed. Grooc Mogenden daar door niets anders of meerder hebben willen te kennen geeven, dan dat, boven de gemelde drie- en éénjaarige inwooninge refpective, ook, om tot het Burgemeester- of Schepens-ambc admisfibel te zyn, vereischc i zouden worden die verdere requifiten, welke in'c Privilegie van Heer Jan van Bloys en U Ed. Grooc , Mogenden Octroy waren voorgefchreeven, maar j geenszins, dat de jaarlykfche verandering der Burgemeesteren en Schepenen by eene abfolute verkiezing der Electeuren, waar van in 't voorfz. Odtroy gefproken word, zoude moeten gefchieden.

Trouwens indien men, de algemeenheid der gemelde bewoordingen capteerende , ftaande zoude willen houden, dat ü Edele Groot Mogenden daar door hebben geftatueerd , dat alles , wat, buiten die in dezelve twee nadere Octroijen vermelde limitatien, in 't Octroy van 1651 en ook in 'c Privilegie van 1356 vermeld was, itrict en na den letter achtervolgd moest worden, zoo zoude men te gelyk in die abfurditeit moecen vervallen, van toe te geeven, dat ü Ed. Groot Mogenden daar door in eenen adem twee direct met den anderen ftrydende beveelen zouden hebben gegeeven; want,dewyl het gemelde Privilegie des jaars 1356, gelyk hier vooren aangemerkt is, inhoud eene Confirmatie der anterieure van Jan van Henegouwen, en alzoo ook van dat in dato St. Martensdag 1322, waar by dezelve aan de Poorteren van Schoonhoven had vergund, dac hy zelfs als Heer Schepenen en Raad zoude kiezen, zoo zouden ook U Ed. Grooc Moeenden» in de bovengemelde fuppofitie, door de

voorfz.

Sluiten