Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

••7 Verzüm&iig van Stukken betrekkelyk tot

„ daan jaarlyks aan den Prins de Booncedul ter „ hand teliellen; op dat door zyne Doorluchtige ,; Hoogheid daar op zoodaanige fchikkingen zou„ den konnen worden gemaakt, ah aan zyne Door* j, luchtige Hoogheid zouden wezen welgevallig." Dus was de Burger al zyn recht kwyt, hoe zeerde Privilegiën bezwoeren wordén: en ftond alles aan de willekeur van den Stadhouder.

Den 22 Oftober 1751, Willem Karel Henprik Friso overleden zynde, heeft men nogthans goedgevonden jaarlyks de Booncedul aan de Vrouwe Gouvernante over te Iaaten, gelyk ons blykt nit derzei ver Misfive, te vinden onder de Reiblutien van den 30 Maart 1752 ; en weder van den 10 April 1753;

Den 15 January I759 de Regeering by Misfive kennis gekregen hebbende van het overlyden van de Vrouwe Gouvernante, ontving men kort daar ca, gelyk confteert uic de Refolutien van den 29 January, item den 2 February 1759 , aanfehryving van Hun Ed. Groot Mogenden; ten einde aan dezelve, volgens lyste ter Secretary van den Erfstadhouder berustende, en by Hun Ed. Gr. Mogenden ingekomen, als exerceerende de vongdye over den minderjaarigen Erf-Stadhouder, de Booncedulle jaarlyks over te zenden; — men begreep echter, dat de Refolütie van den 24 May 1749niet kon geconfidereerd worden als een Nominatie: (wat dit zy, laat men over aan de interpretatie van de Leden der Vroedfchap dies tyds) waarom men refolveerde hetzelve tegen te gaan, en daar over een brief in civile termen te fchryven aan Hun Ed. Groot Mogenden; en daarenboven in aanmerking genomen zynde, dat op de overgezondene lyst Kapiteinen van de Stads Doelens niet wierden gevonden, niettegenftaande die Nominatie aan den Stadhouder, (op zyn verklaaringe, dat zyne Doorluchtige Hoogheid dat aangenaam zou wezen) volgens Refolütie van den 5 February 1749 was geoffereerd, vond men goed, dat die Electie voord-

aan

Sluiten