is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen, m

vNo. 3242. Derde annfchryven als vooren, in dato den 12 January 17 85.

Eer?,aame, Vroome, Discreete, goede Vrienden !

By ons geëxamineerd zynde de Ly?ten cd na: dere opgaave van de weerbaare Macfcnappen door HUL. aan ons overgezonden, hebben wy, ter executie van Hun Ed. Groot Mogenden Refolutien in dato den 18 November en 29 December 1784, als mede die van den 12 January 1785, goedgevon1 den, UL. nader aan te fchry ven en te gelasten, om, ! by provifie, den derden Man by loting te kiezen uit de weerbaare Manfchappen van 'UL. Dorp 1 en.Diftrict, in de wapenen te brengen, met vry1 laating aan den genen, die, by het lot gekozen zynde, ongenegen mogte zyn om het geweer te dragen, een ander weerbaar Man in zyn plaats te Hellen , des dat van de oeffening in den wapenhandel ' bevryd zullen zyn de Schouten en Gerechten van de Dorpen m bet Zuider-Kwartier dezer Provincie, in die billyke verwactiting, dat die genen, 1 welken onder hun zullen worden gevonden bekwaam te zyn, om als Officieren en Ooder-Officieren by de te wapenen Opgezetenen tefungeeren, ' zich geenzins zullen onttrekken, om zich vry willig 1 in die qualiteiten ten besten van hun Vaderland te 1 employeeren; en dat voorts mede op de voorfz. I Dorpen van de gemelde wapening en exercitiën

■ zullen worden grëxcufeerd en vry gelaten de Pre-

■ dikanten , Schoolmeesters , Voorlezers,' Ouder] lingen en Diaconen, zoo van de publyke'Kerken , ;*als van andere Proteftantfche Gezindheden, dé

Roomfche Priesters, Capellaanen of Adflftenten; - de Gaarders van de Gemeene Middelen en derzel'"ver Bedienden; de Ambtenaaren en Bedienden en vaste Werklieden van de Admiraliteiten, Oost. en West-Indifche Compagnien, en de Bedienden der 'Tollen; de Arbeiders in Kruïtmolecs, en anderen.