is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i\l Verzameling van Stuiken betrekkelyk tót

ren , welke daadelyk geëmployeerd worden tot het vervaardigen van zaaken , welken tot het voéten van den Oorlog zonder üitftel worden vereischt; de Vragt en Beurtfchippers, Vaste Voerlieden met derzelver gewoone Knegts, en de andere i Schippers en Voerlieden 4 mede met derzelver gewoone Knegts, wanneer dezelve zich in haar be-1 roep moeten abfenteeren; de Koórnmolënaars en de Molenaars op Watermolens, met derzelver 1 Knegts, wanneer dezelve moeten fungeeren, dj ■ Visfchers, wanneer dezelve in zee moeten gaan óf { haar visch gaan venten; alle de Perfoonen, waar Voor het Heeren- en Redémtieigeld word betaald,! met uitzondering nogthands van de Tuinmansj Knegts, welke mede onder de wapening zullen be-> grepen worden; als mede de Mennonieten, mits,i op het exempel van vroegere tyden, iemand in( hunne plaats Hellende en betaalende; eh éindelykl de genen, die aan eenige lighaams gebreken»! waar dbor zy, by een atteftatie van een Doctoril of Chirurgyn, kunhen bewyzen, tot de wapenhan-ij del onbekwaam te zyn, laboreeren; wordende wy-j ders aan een icgelyk vry gelaten, om, indien hy| zoude mogen vermeenen, uit hoofde van eenigei particuliere omftandigheden, van de meergemeldej Wapening en exercitiën beyryd te moeten blyvenii zulks aan ons te mogen reprsefenteeren, ten eindèli hier op zoodaanig gedisponeerd te worden, als bë-: vonden zal worden te behooren; gelyk door onfe als loffelykzal worden aangemerkt, wanneer eeni-i ge Perfoonen, onder de voorfz. geëxcufeerde Klas., fen behoorende, van deze dispenfatie geen ge*: bruik züllen maaken, maar zich, voor zoo veet hun beroep zulks toelaat, met de overige Opgezeiej tenen ten platten Lande, op het oeffenen in deni Wapenhandel zullen toeleggen, ten einde zich med de tot de verdediging van hun Vaderland te kunjii nen employeeren.

Ën op dat de voorfz. wapenhandel in goede ori dre gefchiede, gelasten wy UL. de invoegen voom

' fchrd