is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X14 Verzameling van Stukken betrekkelyk'tbt

zich reeds onder UL. of een nabuurig Diftrict zoude mogen bevinden, of anders UL. ten fpoedigften te informeeren na een daar toe bekwaam Perfoon of Perfoonen, welke ten kosten van den Lande, op een atteftatie van UL.-dat de Ingezetenen door dezelven behoorlyk in den Wapenhandel zyn geoeffend, met vier guldens 's weeks ieder zullen worden beloond, op zoodaanige wyze als nader gereguleerd zal worden: dat ook, ten opzichte van het reguleerea der Wachten tot defenfie, (den nood zulks vorderende) zal moeten worden geformeerd een Reglement, waaromtrent de noodige informatien kunnen worden verkregen by een nabuurige of andere Stad of Plaats, alwaar tot het in den Wapenhandel oeffenen der Ingezetenen en reguleeren der wachten tot defenfie reeds een Reglement plaats heeft, en het welk; naar gelegenheid van UL. Diftrict, met de noodige veranderingen zoude kunnen worden gevolgd. En zullen vervolgens de onder de Wapenen gebrachte Manfchappen in den Wapenhandel, by de Militie van den Staat gebruikelyk, geoeffend en bekwaam moeten gemaakt worden ten mirften eens of tweemaal ter week, of zoo veel meer als gevoeglyk en ten minften bezwaar van den Landman zal konnen gefchieden, moetende in het gene den voorfz. Wapenhandel betreft geobferveerd worden alle discretie, die ten aanzien van vrye Lieden betaamt.

Dat wyders het Buskruid, het welk met de Exercitie zal worden geconfumeerd, en verder het gene noodzaakelyk daar toe word vereischt, door UL. ten lasten van derzelver Dorp en Diftrict geleverd zal worden , met qualificatie, om het gene UH des wegens zullen moeten bekostigen, ieder in der* zeiver Dorp en Diftrict, over de In- en Opgezetenen te mogen omflaan, zonder nogthands ietwes voor UL. moeiten ten lasten van dezelve In-en Opgezetenen te mogen brengen, met dien verftande nogthands, dat voorfz. kosten zullen gedraagen worden, de eene helft door voornoemde In- eaOp«

ge-