Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 145

Dat hy Depofant, zich dien zelfden avond op hec concert by de Heer Steiger in de Bierftraat binnen deze Stad bevindende, omtrent agt uuren door den knegt van gemelden Heer Kreet verzocht is geworden, naar huis gaande, by zyn Ed. te willen aankomen, gelyk hy Depofant zich aldaar ruim negen uuren heeft laten vinden; zynde hem toen al. daar door den Heer Kreet voorgelezen eene verklaaring van het aan hem te Moerkapelle wedervaarene, en door denzelven tevens gevraagd, of hec antwoord *t welk hy Depofanc van voornoemden Heer dê Groot ontvangen had, niet ia zin en fubftantie was, zoo als zyn Ed. zulks in die verklaaring gefteld hadde; 't welk hy Depofanc met verandering van twee of drie woorden overeenkomftigde waarheid vond, en geen zwaarigheid maakte zulks, gelyk hier boven gefield is, ce verklaa. ren.

Gevende hy Heer Depofant voor redenen van weetenfchap, 'tgeen voorfchreven is zelve te hebben gedaan, gezien, gehoord, gezegd en bygewoond, en voorts als in den texc: bereid zynde net geen voorfchreven ftaat, des noods, en d?ar toe gerequireerd wordende, nader met folemneelen ééde te bevestigen.

Aldus enz.

No. 3249. Request van 50 ln- en Opgezetenen vak Muerkapel aan de Heeren Staaten van Holland en West-Friesland, om brieven van Pardon, abolitie of generaale Amnestie, in dato den 29 April 178J.

Aan de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en WestFriesland.

Geven onderdaaniglyk te kennen de Ondergeteekenden alle In- en Opgezetenen van Moerkapel. XLV. Deel. K Dat

Sluiten