is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jf8o Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

J$°. 2867. Refolutie van Luitenant en Hooftmannen van de Hooge Juftitie-Kamer van Stad en Lande van den 11 September 1787, op 't Addres van 't Gerichte van Appingadam, om te hebben de fterke hand wegens de Hooge Overigheid tegen de Conimotien aldaar thands plaats hebbende, enz.

. Door den Heer Prcefideerende ter Vergadering gecommuniceerdzynde, dat de Richter van Appingadam H. j. Wieringa zich by zyn Hoog Ed. ge.addresfeerd en te kennen hadde gegeeven, dat de zaaken in Appingadam zich in zulke eenen verwarden ftaat bevonden, en de gemoederen der Ingezetenen zoodaanig aan het gisten waren, dat daar uit reeds verregaande irregulariteiten, baldaadigheden en zelfs geweldenaryen waren voortgeiprooteD, met overgave van eene Misfive daar toe be'trekkëlyk, verzoekende hy Richter, dat het Hof hem de behulpzaame hand van deze Provincie mogte verleenen.

' Hebben de H. Heeren Luitenant en Hooftmannen na gehouden deliberatie noodiggeoirdeeld, eene Commisfie uit het midden dezer Vergadering te decerneeren, en daar toe te verzoeken en te committeeren de Heeren Hooftmannen Sickinghe en "de Raadt met een der Secretarisfen van den Hove en asfumtie van den Richter van Appingadam opge- . meld, om zich ten fpoedigften derwaards te begeeven, om zoo mooglyk verdere onheilen voor te komen , de verftoorde ruste te herfïellen en daar by zoodaanige informatien in te winnen als het Rechterlyk onderzoek, nopens de aanleiding en uitvoe- • „ring dier feitelykheden zal vereifchen, voorts den Secretaris prefent gecommitteerd, om zich te verjoegen by den Heer Collonel Kempe als Commandant van het Guarnifoen alhier, en van denzelven uit naam van den Hove een toereikend Detachement Militie te requireeren, tot dekkingen beveiliging van voorfchreeven Commisfie. Door den Secretaris Tjasjens aan voorfchreeven

Com-