Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Geheurtenisfen *« 1787 enz, voer gevallen» %

ftoelen aldaar aan de Gemeentens voor te leezen^ zullende de Overtreeders van deze ernftige beveeJen, welk ons tot handhaaving van de Souvereiniteit der Ommelanden worden afgeperst, als wederfpannige Ingezetenen onze hoogfte indignatie ondervinden, en verder daar tegens tot hun leedwezen efficacieuslyk worden Voorzien.

En op dat niemand hier van eenige onwetenheid moge voorwenden, zal dezen alomme in alle de JKarfpelen der Ommelanden, van de Predikftoelen terftond na het voorgebed afgeleezen en aangeflagen worden, ter plaatfe, waar rnen gewoon is zulks te doen.

Aldus gedaan in onze Vergadering op Vrydag den, %6 Oftober 1787.

(was gef.) G. Lewe, vt.

Ter Ordonnantie der H. Heeren yoorfchreeven,

{was get.~) F. J. Guichart, Secreu

No. 2976. Publicatie van de Heeren van de Ommelanden van dm 26 OStober 1787, tegen allen moedwil, faamenrottingen, hoonende discourfen enz.

Wy Jonkeren , Hovelingen, Eigen-Erfden en Volmachten der Ommelanden tusfchen de Eems en de Lauwers, doen te weeten.

Daar wy het altoos als een der onwaardeerbaarfte Voorrechten onzer goede Ingezetenen hebben befchouwd, dat een iegelyk, door biüyke Wetten beveiligd, gerust en vreedig het zyne kan bezitten , zonder dat voor geweld of overlast aan zyn Perfopn of Goederen eenigszins beducht behoeft te zyn, kunnen wy aan den eenen kant niet genoeg eerbiedigen de wyze beftiering derGoddelyke voorzienigheid, die op het oogenblik, dat Neerlands A 5 Ge-

Sluiten