Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gtbeürtènisfeh fn f787 mx. wörgivatléfk if

2979. Refolütie van Burgemeesteren en Raad ié Groningen van den 8 November 1787, over de wy* ze van voorbidding doof de Heeren Predikanten in Groningen té doen*

Door den Heer Raadsheer j. Wichers zynde gedaan eene fchriftelyke propofitie, luidende in ver* bit.

„ Ik neerrie de vryheld örri aan Ü Ed. Mogended voor te ftellen, of niet U Ed. Mogenden zoüded s, gelieven goed te vinden, om aan de Heeren Pre* ,, dikanten dezer Gemeente te kennen te geeven dé 3, welmeening van U Ed. Mogenden te zyn, dat „ hun Wel Eerwaardens hunne Leerreedenen zoo. „ daanig zullen hebben te bekorten , dat 'er genoegzaame tyd overfchiete, om meen gepast Hasj gebed den zegen des Hemels af te fmeekenj voor! >i het lieve Vaderland, deszelfs voorfpoed en beftendigi „ welvaart; voor de Kerk daar in geplant , envoorGro„ ningens Gemeente in 't byzonder; voor Hun Ed: Mo. i, genden dé Heeren Staaten van StadGroningenenOm» i, melanden> den wettigen Seuverein dezer Provincie; en s> voor de Heeren Staaten der overige Gewesteny derzeU ver Vrienden* Buuren en Bondgenooten; voor zynè Doorluchtige Hoogheid den Heere Ptinfe Erf-Stad,, houder, Hoogstdeszelfs Koninglyke Gemalinne en », Vorftelyk Huis; voor Hun Ed. Mogenden de Hee. „ ren Burgemeesteren en Raad dezer Stad> mitsgaders „ alle Hooge Collegien van Staat en Juftitie 4 en alle dié „ in Hoogheid zyn geftild; op dat daar door de Ge^, meente werde aangefpoord tot eerbied voor de „ Hooge Regeering des Lands , en opgewekt onj hunne Gebeden met die der Leeraaren te veree„ nigen» en eenftemmig ten Hemel op te zen* i> den;

„ En op dat dit heilzaam oogmerk te meer be„ reikt moge worden, dienden de gezamentlyke j, Heeren Predikanten ernftig verzocht en ambtsi, halven gelast te worden, zich met onthouding van Jhunne eigen en byzondere denkwyze over XXXVIII. Deel, B „ 's Land»

Sluiten