Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*?o Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

No. 3039. tangens van de Stads Advokaat-Fiskaal 1 den 18 May 1789 ingediend, op de S/LeSÏÏ van den «^/ro-W W a2 !

gg». v«« J. era B. van BoWs vand^ckn '

Edele Mogende H. Heeren, Luitenant*»en Hooftmannen van de Hooge ïustitie.i Kamer van Stad en Lande! *|

r,P?hS^TDden by Aöe van deD **** dezer.: hebbende geheven te requireeren, de belangens

l^rat Tm füng?ere^en Stads Advokaat^' *'skaal rat. offic. op de ingediende confideratien, $ betrekkelyk net Request van Hopman Jannes van k

telyk de daar m vermelde defiftentie van het appél* van den Heer Prokureur-Generaal te dienen, dït,i pasfeerende de gegronde remarques , welkê ver-» meend op die confideratien dienaangaande^ kunnen 1 met Ve,rdfre wetti*e inftan"e zoo Ï7el op E iZrSnÜeD i30 d? k?$tea iD cas van defe»ie van de f < appé en, als ook dat de Reviefien loopende die l appéllen ontftaan, en als nog aanhangelyk, pmvt h worden getermineerd; echter tot een blyk van toe! Sn geevelykheid en welwillendheid, om de inciden l teele Procedures niet te doen continueeren, wan- m f^Lif 23ak teU F>°cipaaIen ka° worden afgedaan; P te declareeren: zich geen Party te ftellenTtegens M de geproponeerde defiftentie van den Heer Ptoku. ■ i _reur-Generaalsin meergemelde confideratien vervat • • i' ^deveronderftelling, dat het by voegsel, mits de < Provincie van eenige kosten onbelqst hlyve, zoo veel i wil zeggen, als dat aan weerskanten geen eisch van kosten genoomen zal worden; en vérders in dier voegen, dat byaldien ü Ed. Mogenden die voor fchreeven defiftentie mogten accepteeren en laaten teekenen, daar door als dan mede de Sententie in datoden 29 September 1788, waar van gerevideerd ' voor vervallen en alzoo de Procedures tusfchen \

den ■

Sluiten