Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie-Gelrnrtenisfen in 1787 enz. voorgevallen. 221

4den Prokureur-Generaal enden aiintiritnfongeeren-!den Stads Advokaat-Fiskaal rat. offic, geheel voor igefleeten en afgedaan worden gehouden.

Den ad interim fungeerenden Stads Advokaat-Fiskaal.

\ N°. 3040, A£te van Luitenant en Hooftmannen van den 18 JHfay 17 89, waar *y J. «1 B. vAn Bol • ;| : Xs wordengell^ ,! ; tenisfe by den Hove te begeeven.

j ; De H. Heeren Luitenant en Hooftmannen hebben t ten gevolge der defiftentie van den Hopman Jannes I van Bolhois, van deszelfs geinftitueerdl appö ™j i zoodaane Crimineele Sententie als de Edele Mo ■ • Jende H, Heeren Burgemeesteren en Raad m uror' Sen; op den 20 Juny 1788 tegens denzelyenheb» ben geveld, en da^r op verleende auctonfatie op

van deszelven ingeftelden appél van opgemelde!en;,, tentie te defifteeren, en om gemelde Sententie ten J fine van execut e te extradeeren — verltaan, oac 'bovengemelde Hopman, ten einde aan voorfchreeven Sententie konde worden voldaan >™£"e™,! om in beflootene hechtenisfe by den Hove zal moe-

j %n?alhVie?*vanExtraaaanden ^renr-^ne. . raai dezer Provincie, tot derzélver naricht wordea ; ter hand gefteld.

Sluiten