Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co Fsrza7Kclir.fr van Stukien betrekketyk tot

bepaalen, het welk HeereD Curateuren en Biirge* meesteren, tot het voornaamfte fundament hunner fustenue fchynen te dellen.

Wy KUnnenniet afzyn, Ed. Groot Mogende Heeren ! die gebeurtenis een weinig breeder in alle haare otBitandigheden en gevolgen te verhaalen, als Heeren Curateuren en Burgemeesteren by het vooffch-eeven bericht, goedgevonden hebben te doen.

Na dat de Heeren Staaten in dato den 19 Maart 1579» by Refolutie boven reeds aangehaald, de verzochte revue over de Univerfiteit hadden geaccordeerd, er tevens vergund, beroemde Mannen ook buiten de Nederlanden in dienst der Univerfiteit te ecgageeren, hebben Hoogstdezelven in datoden 21 Tuly 1 <»79 gerefolveerd, dat Dr. Hugo Donellus, Profeslbr Juris re Heidelberg, zou worden verzochc tot Profesfor Juris binnen Leyden . op een Traktement van ioocguld. 'sjaars. Donellus kwam, voldeed aan de verwachting, zoo dat Burgemeesteren van Leyden in het te vooren aangeroerd Addres van Prins Willem, Donellus en Lipsiüs noemen twee heerelyke oogen en lichten voor de Univerfiteit; maar Donellus mengde zich vervolgens zoo diep in de Politiqüe en Kerkelyke Partyfchappen, ten tyde van Leicester ontllaan, en (bekkende om de Heeren Staaten en Graave Maurits glor. ged. van hunne wettige authoriteit te ontzetten., dat Curateuren en Burgemeesteren na dat zy Donellus daar over onderhouden hadden, het befluit namen om hem te depotteeren ; van welke Refolutie en de redenen daar van, zy by monde van den Burgemeester Pieter Oom Pietersz., en den Secretaris Jan van Hoüt, voorde uitvoering zelve, aan Gecommitteerde Raaden in dato den 27 April 1587 kennisje gaven, verzoekende dat daar af goede Notitie zoude mogen gehouden worden, ingevalle by den voornoemden Donellus, of iemand anders daarover e'enige klachten zouden mogen gedaan worden. Donellüs beklaagde zich aan de Heere.p Staaten zei ven, dezen. vorderden bericht van de Curateuren, welke fchreeven'aan

de

Sluiten