is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1^4 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

gefprooken word, als volgens de Jlelling van Heeren : 'Gedeputeerden der Stad Dordrecht, het Crimen Majf- ■ ftatis involveereD.de.

En laatftelyk, dat zelfs by de nadere Misfive vafi i den 2den juny, de exiftentie van het zelve Crimen i nergens door het Hof is erkend;

Weshalven, naar onze gedachten, alles famen- • loopt om temogen befiuiten, dat welke denkbeel- • den 'er anderszins over de justesfe ónzer raifotinemeri- ■ ten by het Hof zouden mogen huisvesten, Hun Ed. Mogenden nogthands ten dezen opzichte gemani- • festeerd hebben , hoe treffend een enkel voorftel van 1 de by ons geïndigiteerde pasfages geweest zy, om, , zonder dat wy daar op byzondere refledlien hadden ge- maakt, Hun Ed. Mogenden terftond de relevance : daar van te doen gevoelen, en tefFens hoe verlegen i Hun Ed. Mogenden zich hebben gevonden, met: daar aan een kleur te geeven; dewyl als nu getoond ! is, dat niets van het daar toe bygebrachte, den i toets kan doorftaan.

Voor het overige zullen wyohswederhouden van i eene particuliere beantwoording van dat gene, 't welk ons toegefcheenen is, meer het menfchelyk: zwak van Hun Ed. Mogenden te zullen verraaden jf', dan blyken te geeven van derzelver rechtvaardig- ■ heid in het appreciëeren van de discretie, die wy r vermeenden gebruikt te hebben, met het by een en-kei voorftel van de voorfchreeven pasfages te laa» ■ ten.

Doch wy vinden ons verplicht, om eindelyk nog; in het algemeen op te merken, dat het Hof federt : het emaneeren van Uwer Ed. Gr. Mogenden Publi- • catie van den 24 Maart 1780, de vrypostigheid heeft cl gebruikt, om zich in deze zaak te laaten zien, als s Confiliarii Principis, of als getroüwe Raadslieden vani. V Ed. Gr. Mogenden; maar dat Wy vertrouwen met: recht aan het Hof te mogen vraagen, waar de Pra;-.; fident en Raaden van den Hove de bevoegdheid 1 hebben bekomen, om zich in zoodaanige qualiteiti, of wel op pmtext van zoodaanige qualiteit, opently--;

ke:;