Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

fchreeven geval, hoe het ook zou mogen befchouwd? worden, ooit gebracht zoude kunnen worden toe Verraudsrye, Muiterye, Sedipe, Oproer, vervalfchingi var, ae Munt, of mishandeling van 's Lands i/iyresj Munitiep van Ottrlog of ander.e Goederen; welke'cog-o thands de eenige gevallen zyn, waar in ons by praj-3 veivtie dc Ju.„;Ce.cure, zonder eenige limitatie of: reftndhe, by onte It;Jrructie is toegekend.

Weshalven, naai ons begrip, dan ook niets na» , tuuflyker was, dan Je fit Hing, dat indien 'er ietsi in de pvergegeeyené ftukken zoude mogen ontdekt! worden, da rrjatèrie zrude kunnen opleeveren tot^t het wettiglyk eriameeren van Crimineele Procedur r,s de. z' i k in dat gtval niet gelyk zyne Groot-Brittan,-. mfen. Majeft.e|t fcheen te vorderen, zoo maar aan-, fi is zóadè kunnen worden afgedaan by eene po.~. liticqd£ dispositie., maar dat het judicieel aeparte.'. ment uaar ic zoude moeten tusfchen beide komen,", en wel zoodaanig, dat als dan ter dier zaake, ach.'tervolgens 's Lands Privilegiën, nergens elders dan i voor de Rtchtback der gemelde Stad Amft 1 dam, , en zulks door den Hoofd-Officier en voor Schepe- ' nen al Jaar, als den ordinaris, dagelykfehen encomperenten Rechter zoude kunnen geprocedeerd worden.

Doch hier komt by in de tweede plaatfe, dat, om i de R folutie in c voorfz. geval op den 21 Decem b'er 1780 genoomen; «onder anderen voorkomende in de Jaarb. op de maand January 1781. pag. 233.) '

ppii atit te kunnen rrtea op Uwer Ed Groot Mogendens Publicatie van den ii/lèn Maart jongstlee- ' den, dooi het Hef tec rninfteq had behooren te wordéf opgegeevm , w-ar in toch beftaan zoude de. gelykheid van de gevallen, welke aanleiding gegeeven hi ben tot het neemen van de voorfz. refpe&ive béflujceh; in zoo verre naamelyk, dat, als wy in hd Idarfte competent konden zyn, wy dan cafu quo, volgens onze inftructie, ook competent zouden hebben kur nen wezen in het eerfte. Maar Edele Groot Mogende Heeren! (om geene

ver. '

Sluiten