Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gc'aiurtènisfen in 1787 WW. voörgevaïïen. 237

Eerdere byzonderheden van dat zoo veel geruchts (zetnaakc hebbende geval ten dezen op te geeven) wie penetreert niet het merkelyk onderfcheid, dac 'er is tusfchen opentlyke Perturbatien van de g'erneene Rust, onder het oog en in deRefidentieplaats van VEd. 'Groot Mogenden, mitsgaders het ondernemen van attentaaten legen de Souvereiniteit van U Ed. Groot M'oeenden, door een troep Canaille, en tusfcnen daaden, waar over deze of gene Buitenlandfche Mogendheid klachten by U Ëd. .Groot Mogenden doed inbrengen, tegen Heeren Burgemeesteren en Regeerders van ■deze of ^gene Stad, of derzelver Ministers.

Immers in het eerfte geval maaken het Recht der Hooge Overheid, en de belangens der Juftitie ihoogstnoodzaakelyk, dat met alle rigeur en prompiitude tegen dedaaders geprocedeerdwerde, ten uic einde toe; doch in het laatfte geval zou het plaats :kunnen hebben, dat 'er ten regarde van de Mogeniheid, die klager is, incidenten turfchen beiden kwa. [men, die alle verder onderzoek dienaangaande geheelzouden doen vervallen, zonder dat het Recht i der Hooge Overheid hier te Lande daar by verder eenig belang zoude hebben.

En met dat ooa, naar 't ons toefchynt, heeft het Hof zelve, de opgebelde Refolutie van U Ed. Gr. 'Mogenden befchouwd na den vvandelyken aanval ,van zyne Groot-Brirtannifchen Majefteit tegen de. !zen Staat, uicwyzens de Misfive van de Prajident en i Raaden van den Hove, de daio den 27 Maart 1781, j (mede te vinden in de Jaarboeken van het zelve jaar ' pag. 839) als waar by onder anderen door't Hof aan i U Êd. Groot Mogenden is te kennen gegeeven, idat het, hunnes bedunkens, eenigszins vreemd en onge> raifomieerd zoude zyn, om, nu de Republyk met Groot, Brittannien in Oorlog was, ter contemplatie van 1 den Vyand te beoirdeelen, of men, volgens de door 1 dien Vyand zeiven niet langer gerefpeBeerd wordende . Rechten en Verbindtenisfen, Crimineele Procedures zou» , de moeten aanvangen, en of de Conjlitutioneele Wetten i zulks zouden hebben gepermitteerd.

Waar

Sluiten