is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Qehurtenisfen in 1787 »*fc voorgevallen. 105

A*t het getal genoomen is op 31, en das ftrootet. ï i, ln Pn da»e, apparentelyk ook al om daar 1 voor ' komenfat men niet zoo bgtelykfac. tien^kon formeeren dewyl het altyd moeijelykec. teen groot getal door kuiperyen tot een en 0. L>lfde fentiment te brengen, als een klein getal, Tn waar door San nog eenigszins voorde vryheid

01 Perfoonen noch niet bepaald tot de RyRite en 3Voornaamfte, en dus nog aar, den jgemeeje RyfcAnm en de Gildens ook occafie fchynt over te u.

S^rS^Sl OP de temwoorjlg tvd ook al niet zoo zeer is van applicatie. Maar 2? in allen gevalle dit Privilegie, zoo wel als dat Van Vrouw Ucoba in abufu is geraakt, en eindelvk ^n/'r Privileeie van Karel den vyfden, t welk fen tvde "an 't Privilegie van Willem den eers, ten en vanV Staaten%an 1588, ja tot m 1610 fn vÓHe vigeur was, gelyk te vooren reeds ge oond s eeheel verniet gt; niet zoo als men t by RapoorSeftdt te drukken: Nullo jute,/ed >»«• fure & S to tïtulo, op renunciatie van de Stad zeion nr, ootmoedige Supplicatie van Burgemeesteren, lUe^ZTRale, 0% henluiden, ende den gemee. ten Burgeren ende inwonende Welver Stad

Waar bv dan te remarqueeren ftaat, dat tot nee vedeenen van dit Oftroy aanleiding kunnen gegeevfn hebberverfcheide oirzaaken; want, dat uit de ven np°u;;uK, dat vermits de voorfz. Stad

P^eïnyd by'onze VotzaaTe™ » zoo als de Graaf nitdmS , byzonder by wylen Koning Philips vanCast ienbyOdtro/en Privilegie verzien is " leweest van een Vroedfchap van veertig Per. " foonen, dTe ook hadden zeker Perfoonen voor g 't vernieuwen der Weth te kiezen, ende denzei.