is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen, aoi.

duceerd en betoogd, vertrouwd men daar toe zich te kunnenrefereeren , en, zonder hieromtrent breeder uit te weiden, te mogen befluiten, dat in allen gevalle ook, om de verandering van tyden ea zaaken , de gemelde oude zoogenaamde rland^es» ten notoirlyk in opgebruik geraakt en caduc geworden zyn.

Dit dan genoeg zynde nopens de zoogenaamde Handvesten van 1426 en 1450, treed men nu toe tót een Examen van die gronden, welke de meerderheid der Vroedfchap tracht af te leiden uit het Qctroy van Hun Èd. Gr. Mogenden van den jaare 1650, als mede uit de volgende Octroijen van de jaaren 1669 en 1728, hier boven reeds opgeteld, en onder de Bylagen van der meerderheids Refolutie aangewezen.

En deze Octroijen inziende, doet zich zekerlyk eene ftrydigheid op tusfchen dezelve en die, welke voor zyne Hoogheid hier boven zyn aangehaald, naamentlyk die van de jaaren IJ30, 1588, ióio en 1619; vermits, volgens deze vier laatjten, de Vroedfchap van Alkmaar wel gerechtigd is, om Nominatien te maaken, tot de verkiezing van Burgemees. teren, Schepenen, Vroedfchappen en Thefauriers, maar volgens de Otïroijen van 1530 en I588 de Electie van alle die Perfoonen, en, volgens alle vier de gemelde Octroijen, de Electie van Burgemeesteren, Schepenen, en Thefauriers, uit die geformeerde Nominatien, aan den Souverein, of aan den Stadhouder in der tyd, competeerd; daar in tegendeel het Otïroy van 1650, hetwelk by die van 1Ö69 -en 1728 is geconfirmeerd of in wezen gelaaten, ook ;de Electie aan de Vroedfchappen toeftaat; waaromitrent mitsdien de vraag is: of, en hoe, die ftryidigheid kan en moet vereffend worden? of welke 1 van die Privilegiën in dezen behooren te prsvaleeiren?

Eenf? vraag, waar van het al aanftonds zonderling 1 moet voorkomen, dat thands in dezen jaare 1783 daar 1 over verfghü ontftaat, daar immers het verloop W 5 niet