Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

336" Verzameling van Stukken betrekkelyk ut

oeffend, maar ook wel fpeciaal federt de herftelling van het Stadhouderfchap daar aan ftandvastig en on> geftoord verknocht, zonder dat wy ons kunnen ver? beelden dat het grief, het welk ons in ons voorfchreeven Recht zal blyken te wezen aangebracht, wanneer onze klachten byeen volleedig onderzoek, zoo als wy vertrouwen, zullen wezen gewettigd," naderhand ooit of ooit ten vollen zal wezen reparabel.

En wat zekerheid zal 'er, na deze provifioneele ontzetting van het genot van een der aanzienlykfte gedeeltens van onze Stadhouderlyke Prssëminenti-, en, ten opzichte van Alkmaar , voor ons overig blyven, dat wy niet op gelyke wyze van de Regeeringsbeftellingen der overige groote en kleine Steden zullen kunnen worden gedeposfedeerd ? indien het genoeg is onder allegatie en op prastext van oude Privilegiën, zonder in aanmerking te neemen den aart van de tegenswoordige Regeeringsform, en zonder aanzien van de beftendigfte en volleedigfte posfesfie, eene Refolutie te neemen, om geene Nominatien aan den Stadhouder te praefenteeren, maar alle aanftelling van Regenten via faiïi zich zeiven aan te maatigen, en wanneer op het addres en de klachten desweacens aan Hunne Ed. Gr. Mogenden te doen, provilioneel de exercitie van het Recht van Electie van den Stadhouder zoude moeten worden overgebracht tot Hoogstderzelver Vergadering, zonder zeker te zyn of niet de decifie der zaak zelve door verfcheiden beletfelen ea gebeurtenisfen nog zeer lang zoude kunnen worden opgehouden; waar in blyft dan provifioneeldie Stadhouderlyke waardigheid refideeren ?. Wat zal' 'er dan worden van de werking van haare Pr«eëmi. Bentien en Gerechtigheden, en van die aanzienlyke en gewigtige relatie welke wy tot deze Provincie bekomen hebben? eene relatie die de aangenoomene originaire Regeeringsform caraclerifeerd, en zonder welke de Staaten van den Lande, doos de ondervinding overtuigd geworden, begreepea ,T5o

Sluiten