Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 Verzameling van Stukken hetrekkelyi tot

aanftelling daar van, zoo wel als by het Oftroy van iöio alleen van Vroedfchappen was gefchied, abfoluutelyk aan de Vroedfchap dezer Stad gelaaten; dan vermeenen wy met de eerbiedigfte fiducie, dat het voorfz. O&roy van 1610 door zyne Hoogheid, ten aanzien van Burgemeesteren , Schepenen en Thefaurier, even min meer kan worden gereclameerd, dan eenige andere door zyne Hoogheid in dezen gereclameerde gronden , naardien dit Octroy op dit refpe£t door de laatere Oclroijen van 1650, 1669 en 1728, ten eenenmaale is te niet ge» daan, en de aandiening van Burgemeesteren, Schepenen en Thefaurier, aan de Regeering dezer Stad door denzelfden Souverein, die te vooren het Octroy van 1610 had verleend, nu conform aan de voorige en aloude Handvesten, is gedefereerd geworden.

Dit nu dè gronden zynde, waar op zyne Hoog* beid vermeend zyne voorfchreeven fustenue, om, quodadjus, te hebben en te doen de Electie van èujgemeesteren, Schepenen, Thefaurier en Vroedfchappen dezerStad, te kunnen goedmaaken; heeft zyne Hoogheid daar by alverder gevoegd, datquafi het opgevolgd cor.ftant gebruik der Stadhouderen rechc tot de voorfchreeven Eleüie alleszins zoude justificeeren, en dat dit recht, zoo door de Regeering dezer Stad in de fuccesjive epoques der Stadhouderlyke Regeeringen, en byzonder ook federt de laatfte invoering en herftelling van dezelve in den jaare 1747, als door U Edele Groot Mogenden zeiven, ten tyde van het exerceeren der Voogdye over zyne Hoogheid, geduurende deszelfs minderjaarigheid, op defterkSe en onwederfpreeklykfte wyze , zoude wezen geadvoueerd en bevestigd.

Dan, daar wy in het vervolg van dit Bericht, by de verdere refutatie van zyne Hoogheids Memorie, 200 verre zulks noodig zvn zal, eene bekwaamere gelegenheid zullen aantreffen, om het vagueei orbeftaanbaare dezer allegatie, ten aanzien dfr quafi «jgeinterrumpeerde posfesïle van zyne Hoogheids

Sluiten