Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Geheurtenisfin in 1787 enz. voorgevallen, a$

Mogepden bidden wel te willen inzien) „ boven „ anderen in den gemeenen haat was geraakt. ïa

de eerfte woede werd zyn Dienaar dood geflageo. „ Korf zelf was tot' zyn geluk van huis. Voorts „ werd in zyne wooning alk» wat men aantrof ge. „ pfuoderd en vermeld. De oproerigen, by welken

zich veele Ingezetenen van Alkmaar gevoegd ,, hadden, groeiden daag!yks aan in getal: des Eg„ mond zich genoodzaakt zag het heffen van het „ Rujtergeld voor eeuen tyd ce ftaakeh. De Stad

Haarlem zond midlerwyl eenige Gemachtigden „ naar Alkmaar, om de oproerigen met goede wóor„ den tot bedaaren te brengen." Men hield hun voor: „ dat zy met reden óver drukkende lasten „ klaagden en verlichting begeerden; doch dat dej, ze niet door geweld, maar by vreedzaam ver„ zoek, moést gevorderd worden. Dat men ten ,s dien einde eene algemeece Dagvaart in den Hage „ befchreeven had, op welke hunne klachten ge-

hoorden hunne bezwaaren naar billykheid afgej, daan konden worden. Dat zy zich otjdertusf hen

van alle geweldenaaryen onthouJen moesten, zoo „ zy zich met nog grooter fchaade, dan zy tot „ hier toe geleeden hadden, op den hals haaien ,, wilden." Dit vertoog vond ingang. „ Men be. ,, loofde zich (lil te houden, indien de Stadhouder

den gevangeneB Huisman in vryneid ftelde, ge,, lvk térftohd gefchiedde. Het Kaas- en Brood„ Volk bleef echter te Alkmaar léggen, ten laste ,, der Burgerye.

„ 's Volks klachten werden op de Dagvaart ia j, den Hage ingebracht en overwogen. Doch het „ was 'er zoo verre van af, dat'er middelen tot 3, verlichting zouden beraamd geworden zyn, dat

de Stadhouder iptegèndeel fterk by de Steden „ aanhield, om in eene'nieuwe belasting van twee „ gouden Andries guldens op ieder Huis te bewiiii. ,, gen. De Dagvaart werd ondertuslchen een ge.

ruimen tyd fleepende, en daardoor het Kaas- ea jji Brood»Volk iü taamelyke rust gehóuden."1

B 5 ' _

Sluiten