Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» Ferzamtling van Stukken betrekkelyk tot

weest zyn, en die van Alkmaar wel meer zoude heb. ben kuonen verbinden , dan wanneer men bedongen had, dat zy naakt Zouden loopen, of zich zeiven tegen de aanvallen van Wolven en Tygers niet zouden mogen befchermeo?

Derhalven, al was dezelve Vetbeurtverklaaring der Privilegiën, &c, naderhand tüet wederom ingetrokken, en de Privilegiën, Handvesten, Rechten en Gerechtigheden , alzoo aan deze Stad infdlto niet gereftitueerd; vermeent men nogthands, cm bovengemelde redenen, dat dezelven door de voorfchreevene fententie nooit geconfidereerd zouden kunnen worden te wezen vernietigd; en wy zouden ons dus, op grond van dat alles, gedispenfeerd kunnen houden om de quaestie, of de voorfz. Voor rechten, &c , al of niet aan deze Stad zyn terug gegeeven ? met zyne Hoogheid verder te discutiesren.

Maar, daar zyn Hoogheid de negative dezer vraage loc. cit. van zyne Memorie ten fterkften heeftgeiöuteneerd, en ons zelf heeft uitgedaagd, om te tooccn, dat de voorfz. Verbeurtverklaaring ten ónzen reguarde zoUde wezen opgeheven, ten dien ef. feöe, dat de Verbeurtverklaarde Handvesten, Privilegiën, &c; aan deze S'ad zouden wezen gereftitueerd ; daar dit argument pasfim in de Memorie voorkomt als boven allen twyffel gefteld, en het groote Cheval de Bataille zynde, waar mede men gemeend hééft, de voorfz Handvesten en Privilegiën vaD Vrouw Jacoba en Philips van Boürgondien den bodem re kunnen ii flaan: maaken wy geene zwaarigheid fuoordinaielyk en ten overvloede by dezen verder aan te toonen, dac ook deze pofitive asfertie van zyne Hoogheid, dat, paamelyk, daar van nergens eenig bewys zoude te vinden zyn, óf opgeleverd zoude kurnen worden, ih fabïo van alle waarheid is onsbloot. —-

En dit bewyzen wy , in de eer(le plaats, uit den Bevelbrief van den Graave van Ègmond, toen ter tyd Stadhouder van Holland, in dato den 11 July

Sluiten