is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Gebeurtenis/en in 1787 enz. voorgevallen. 107

eenige andere Huishoudelyke omftandigheden, deze of gene alteratien omtrent het Corps der Regeering, en omtrent fommige onderlinge beflellingen in dezelve, kwamen te vorderen, by gelegenheid dier veranderingen, omtrent de Stadhouderlyke waardigheid by nadere Odtroijen is geconfirmeert, geenszins wederom ten perfoneele relatie van den genen, welke op dat tydltip met de Stadhouderlyke waardigheid was bekleed;

Maar altyd in den generaalften zin relatif tot de waardigheid zelve ?

Kan 'er al verders eenige fchyn van currupteele plaats vinden?

Wanneer vervolgens alle de Stadhouders, welke 'er zelfs in den Graafelyken tyd, federt de eerfte uitgift van dat recht door Keizer Karel den vyfden, ten aanzien van de Regeeringsbeftelling der Stad Alkmaar, en verders onder de jegenswoordige Republikeinfche Regeering, en alzoo in dien zin geduurende den tyd van derdehalve eeuw, hebben geëxteerd, geen van dezelve uitgezonderd, by continuatie, opentlyk ten aanzien niet alleen, maar met volltrekte bewilliging, en zcdfs, byzonder ten refpedte van zyne Hoogheid, met daadelyke concur. remie van den Souverein dezer Provincie, dat recht hebben uitgeoefFend, ten dien effedle, dat alle de aahftellingen, door hen fuccesfivelyk, uit krachte van dat aan hun gedefereerde recht in naame van den Souverein zei ven, gedaan, volkomen effedt hebben geforteerd, de Geëligeerden den ééd ter getrouwe naarkoming van hunne plichten ter waarneeming van dezelve Ambten (taande, in handen van de Graaflykheid van den Lande afgelegd, en van dezelve posten, op hun door dezelve Eledtie gedefereerd, ten aanzien van de Leden van de Souvereiniteit dezer Provincie in der tyd, en particulier mede ten aanzien van de fuccesflve Leden van de Vroedfchap der Stad Alkmaar zei ven, door alle tyden heen, tot hunnen dood af afftand toe, gejouisfeerd hebben.

Kan