is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

mandatien, niet alleeD geen grond vindeD in, maar : zelfs direct ftrydig zyn tegen, de te vooren aangevoerde Privilegiën, die zoo plechtig bezwooren i zyn, en waar van, na het oirdeel van de Supplian. . ten, door geen daad ter weereld, hoe ook genaamd, kan of mag worden afgegaan, zonder dat die Privj. i legien verlooren geraaken, en daar door onze Vry» I heid geheel op losfe fchroeven gefteld word.

Dat de Supplianten om die Teden hebben ge- J tracht onderzoek te doen naar den grond, waar uit ;| de voorfz. Recommandatien gefprooten zyn : dan i dat de Supplianten niet hebben kunnen ontdekken, j dat die ergens anders in gelegen is, dan in de Refo- ■ lutie van U Ed. Groot Achtb. Prasdecesfeuren van i den 7 july 1748, dewyl de Refolutien van den 18 | Augustus 1750 en 3 Maart 1760 buiten vigeur fchynen te zyn gebleeven, dewyl althands, federt de laatstgemelde Refolutie, zyne Doorluchtige I Hoogheid geen gebruik heeft gemaakt, om den!. Magiftraat, jaarlyks, eigener authoriteit te veran- j deren, of over de Vroedfchapsplaatfen en andere j Ambten te disponeeren, maar alleen om deszelfs I Recommandatie te doen.

Als nu de Supplianten nagaan de redenen, waar-1 om de voorgemelde Refolutie van den 7 July 1748 I genoomen is, en welke alleen beftaan daarin, dat I de Regeeringeo van verfcheiden Steden in deze I Provii cie, alvoorens te treeden tot de jaarlykfche | verandering van de Magiftratuure, zich aan zyne E Hoogheid addresfcerden, om te verneemen of zyne I Hoogheid iemand daar toe mogt hebben te recom- I mandeerer; en dat Heeren Burgemeesteren in be- I denking geeven, of men ook niet van wegen de I Regeeriog dezer Stad dezelve egards voor zyne I Hoogheid behoorde te betoonen, en ook dergelyke 1 civiliteit le doen, zoo komt het den Supplianten, | onder verbetering, voor, dat die redenen geheel I onvoldoende zyn, om da3r door af te gaan van zul» I ]ce fchoone Privilegiën, als aan deze Stad, van ou- j de tyden, gegeeven zyn, en welke de Supplian- [j

tCDS;[