is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 Verzameling van Stukken betrekkelyk Ut

wy bevonden hebben dezelve hoofdzaakelyk daar op rieer te komen.

Dat by Octroy van dato den 23 February 1651, door U Ed. Groot Mogenden aan Burgemeesteren en Vroedfchappen der Stad Purmerende voornoemd .verleend, aan gemelde Stad is vergund, dat van toen voortaan op Sint Marcus dag, ingaande den 25 April des zeiven jaars 165r, op het Stadhuis der Stede voornoemd, zoude worden gemaakt een dubbeid getal van Burgemeesteren en Schepenen in maniere hier na volgende:

1 ,, Naamcntlyk, dat vier zwarte en de rest witte „ Boonen zouden werden gelegd in een zak, met -„ Stads wapen daarop, en wel omgefchuddet zyn-

de, door een van de Secretarisfen geprefenteerd „ eerst aan den Prsefideerende Burgemeester in der

tyd, en voorts vervolgens by de rey om, zoo de „ Vroedfchappen in ordre zouden zitten, daaruit ,, elk een Boon zouden trekken, tot dat de voorfz. „ vier zwarte Boonen alle getrokken zouden zyn, „ mits dat, zoo haast iemand een zwarte Boon had, „ dezelve zoude vertoonen, ook aanftonds opftaan, „ ende fchryven op een briefje vier Perfoonen uit 5, de Vroedfchap, nominabel, en eligibel zynde, „ die hy in goede confcientie achten zoude van de „ rykfte, eerbaarfte, en notabelfte Mannen, Lief. „ hebbers van het Vaderland, ende profesfie doena, de van de waare Christelyke Gereformeerde Re„ ligie, ofte ten minften denzelven wel toegedaan, „ tot Burgemeesteren; welke briefjes by de voor,, noemde vier Boonlieden elk apart, zonder den „ anderen te fpreeken, gefchreven, toegerold, en „ aangebracht zynde in zeker kopje op de tafel „ voor Burgemeesteren; de Prsefideerende dezelve „ door den-anderen zoude roeren, dan één voor „ één openen, en voor de Vroedfchap oplezen de ,, naamen, daar in gefchreven, die by een van de „ Secretarisfen aangeteekend zouden werden, en „ welke vier Perfoonen als dan bevonden zouden

„ wer-