Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3<* Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

ij eerstkomende, met meerderheid van ftemmen » uit dezelve Vroedfchap zes Perfoonen zullen no-. „ mineeren, onder dewelke wezen zullen twee „ van de genen, die het eene laatfte jaar daar te. s, vooren als Burgemeesteren gediend hebben, „ ende dezelve aan zyne Prinfelyke Excellentie Hen-, „ drik Fredrik van Nassau, jegenwoordig Stad'. 3, houder van den Lande, en de Stadhouders die „ hier na in der tyd zullen wezen prcefenteeren,

'omme by dezelve Stadhouders uit de voorfz. zes

Perfoonen alle jaar drie gekoren te werden tot Burge„ meesteren der voorfz. Stad Purmerende, mits dat;.

uit de twee Burgemeesteren het eene laatfte jaar „ te vooren gediend hebbende, eene zal moeten „ werden verkozen, die ook niet langer als een ,, jaar zal mogen dienen, welke nieuw gekorene „ Burgemeesteren op Sint Marcus dag, binnen de „ voorfz. Stede bekend gemaakt zullen werden , „ gelyk ook alle jaaren tydelyk voor Sint Marcus 9, dag, mede inne te gaan met den 25 April 1626

nu eerstkomende , de voorfz. Vroedfchappen ,, met meerderheid van ftemmen nomineeren zul-

len veertien Perfoonen uit het lighaam van de „ Stad, ende dezelven aan den jegenwoordigenStadhou* „ der, en de Stadhouders die hier na in der „ tyd wezen zullen pre)inteer en, omme by dezelve „ alle jaars uit de voorfz. veertien Perfoonen, zeven ,, gekoren te werden, tot Schepenen der voorfz. Stad} „ zulks dat mede de nieuw gekomeneSchepenen, „ op Sint Maicus dag binnen dezelve Stede bekend ,, gemaakt zullen kunnen werden."

Het is dan ook dit Octroy, het welk wy met al» len grond kunnen en moeten inroepen als het fundament van ons Recht als Erfstadhouder van Holland tot het doen der jaarlykfche Electie van Burgemeesteren en Schepenen der Stad Purmerende, uit Nominatien, daar toe door de Vroedfchappen aldaar geformeerd, terwyl het uit hoofde der klaare en alle dubbelzinnigheid uitfluitende bewoordingen, waarin hetzelve Octroy is gecoucheerd^

niet

Sluiten