Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2,8 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

van ons niet verkrygen, in deze wederrechtelyke handelwyze langer voort te gaan, en ons geweren met verachting van de door ons gedaane ééden, daar door geweld aan te doen en opzettelyk te verkrachten: en het is, Edele Groot Mogende Heeren! om die rede, dat wy ons indispeofabe] hebben verplicht gevonden het gantfche beloop dezer zaake ter kennisfe van U Edele Groot Mogenden te brengen, met ernftig verzoek, zoo voor ons als voor onze bovengemelde vyf Mede-Raaden, dat het ö Ed. Groot Mogenden behaage aan de Vroedfchap onzer Stad aan te fchryven en te gelasten, dat de aanftellingen van Vroeüfchappen, en de Nominatien en Electien van Burgemeesteren en Schepenen,, voortaan zullen moeten worden uitgebracht pr-eciletyk conform de Octroijen, op den 25 September 1615, t6 Dscember rójo, 14 Maart en 19 November 1658, van ÜEd.Gr. Mogenden, door Burgemeesteren en Vroedfchappen van haarentwege, en van wege de gemeene Burgery en Poorters onzer Stad, verzocht en geobtineerd.

Eq dat, wanneer hangende Uwer Ed. Groot Moeenden deüberatien over deze materie, een Vroedfchap, of wel een Burgemeester ofte Schepen geduurende zyn Ambtsbedieninge, mogte komen te overlyden, ofte wel de gewoone tyd der Magifrraatsbefteiür.'g voor de finaale afdoening dezer zaake mogte invallen, U Edele Groot Mogenden in dien

f;evalle zoodaanige provifioneele voorzieninge ge» ieven te doen, als Hoogudezelven dienftig zullen oird^elen, ten einde zonder prsejudicie van het wederzyds gefustioeerde, en buiten bezwaar van ons gemoed, inmiddels de noodige Electien of Aanftellingen tot fuppletie van de vaceerende of opengevallen plaatfen van Vroedfchappen, Burgemeesteren en Schepenen, onzer Stad op de gewoone en by de Privilegiën en Odtrojjen onzer Stad bepaalde tyden wettiglyk mogen gelchieden.

Waar mede over U Edele Groot Mogenden en Hoo^itdeuciver zwaarwigtige deliberatie den zegen

van

Sluiten