is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII, bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*?a Verzameling van Stukken letrekkelyk w

aan Uwe Doorluchtige Hoogheid over te zenden » op welke geplaatst zyn,

Mr. Jan Cornets de Groot, Pieter van Yzendoorn. Jacob Wynand Ram.

Dat de Ondergeteekenden, in deze voor hen eö hunne Conflituanten ondraaglyke en beledi- I gende handelwyze, waar door de ambitie van een I enkel Mensch, in een Stad daar het aan andere en betere Gequalificeerden, om in de Regeering | geplaatst te worden, niet ontbreekt, boven het I gedeclareerde verlangen van zoo veele honderden I wordt geprefereerd, niet kunnende berusten, ge- I meend hebben van hun voorfz. bezwaar aan Uwe * Hoogheid ten fpoedigften te moeten kennisfe geven, zich vleijende, en met alle decentie, doch ! teffens met zoo veel empresfement en ernst als het gewicht der zaake vordert, verzoekende, dat I het Uwe Hoogheid zal gelieven in de Elecfie van een nieuwen Vroedfchap der Stad Rotterdam, den Perfoon van Mr. Jan Cornets de Groot, als m 't algemeen met geacht maar gehaat zynde» te pasleeren.

'ft Welk doende &c.

Na.