Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Geleurienisfen in 1787 enz. voorgevallen. ï^f

der Vroedfchappen van Rotterdam, hoe zeer by eene merkelyke meerderheid van (temmen genomen, uit haaren aart zoo onbeflaanbaar en praejudiciabel zoude moeten gehouden worden, dat U Éd. Groot Mogenden daarom, intcrponeerende Hoogstderzelver Souvereine macht, die Refolutie zouden behooren te niet te doen, en buiten effect te ftellen? als zynde zulks het gene by Burgemeesteren bedoeld word, door van U Ëd. Groot Mogenden te verzoeken eene aanfehryving en ordre aan de Vroedfchap , dat de aanftelliogen van Vroedfchappen voortaan zullen moeten worden uitgebracht, pracifelyk conform 't Octroy op den 25 September 1615 verleend.

En daaromtrent moeten wy U Ed. Groot Mogenden rond&lyk bekennen, niet te kunnen zien, dat 'er in dit geval eenige genoegzaame redenen tot zulke eene te w,erkftelling van Hoogstderzelver magt gevonden werden, en ons integendeel verzekerd té houden, dat een ieder, die de zaak met een bedaard gemoed en onzydig inziet, overtuigd moet worden dat, zonder difficukeic, in de voorfz. Refolutie berust kan en behoord te worden.

Wus 'er eenige voldoende reden, om der BtVrgerneesteren verzoek in te willigen, zoude 'er (dit komt ors incontestabel voor) vooraf moeten vast liaan , of wel, dat het overlaten der Electie van de Vroedfchappen aan den Erf-Stadhouder in zich zeiyen iets fchaadelyks voor het welzyn van de Stad vervat, of wel, dat het buiten het vermogen der Vroedfchap van Rotterdam, of de meerderheid van dien, zoude zyn geweest, om die overlating, het zy nuttig, fchaadelyk of onverfchillig, te doen.

Het eerfte nu vinden wy zelfs niet geallegueerd, en wy houden ons verzekerd, dat nimmer aange. toond zal kunnen worden, dat het doen der Electie van de Vroedfchappen door alle de anterieure Stadhouders van Holland, en door ons zei ven, eenig nadeel aan de Stad Rotterdam of de goede Ingezetenen derzelve zoude hebben toegebracht, maar dat

men 3

Sluiten