Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 AMSTELDAM.

AMSTELDAM.

Raaden , 3 May 1787XXI. 80. Ut fupra, tegens nog negen andere Raaden uit de zelvde Vroedfchap, 3 May 1787. XXI. 95. Aanteekening van Burgemeester Dedel en nog eenige Raaden in de Vroedfchap, in de Notulen doen infereeren, tegen de Refolutie van den 2iften April jongstleden, b/ de meerderheid der Leden genomen, 3 May 1787. XXI. 102. Misfive van zeven Raaden in de Vroedfchap aan Burgemeesteren en zes- en- dertig Raaden, waar by verklaaren , dat de gedaane remotie van de negen Raaden niet anders kunnende houden, dan voor inconftitutioneel, onwettig, nul en van onwaarde , overzulks niet kunnen concurreeren tot de electie van nieuwe Raaden, maar daar tegens expresfelyk protesteeren, 6 May 1787. XXI. 113-. Ut fupra van agt der uitgezette Raaden aan het zelve Collegie, waar by protesteeren tegens de te doene electie van Raaden tot vervulling van de plaatzen der geremoveerden , 6 May 1787. XXI. 115. Request van eenige Burgers en Ingezetenen van deze Stad, aan de Vroedfchap , waar by verklaa-

ren, dat de gedaane remotie van eenige Leden van dat Collegie houden voor illegaal en onwettig, met verzoek, dat niet mag worden geprocedeerd tot het aanftellen van nieuwe, 7 May 1787. XXI. 118. Request van dezelven a3n de Staaten van Holland, over het zelvde -onderwerp. XXI. 119. Misuve van de gecombineerde Vergadering, uitmaakende de vereenigde Gilden, Schutteryen en Burger-Officieren te Dordrecht ,, aan de Krygsraad der Stad Amfteldam , betrekkeïyk de gedaane remotie, 24 April 1787. XXI. 125. Misfive van negen Raaden in de Vroedfchap dezer Stad, aan Heeren Burgemeesteren en Raaden, waar in protesteeren tegens het aanftellen van nieuwe Raaden , en reden geeven, waarom voortaan niet in de Vroedfchaps Vergaderingen kunnen verfchynen, 10 May 1787. XXI. 136. Waarfchouwing van den Gerechte dezer Stad, tot handhaaving van ds rust en veiligheid, ,10 May 1787. XXL 138. N. Geelvink Raad in de Vroedfchap, geeft by misfive aan Burgemeesteren en Vroedfchap zyn afkeu• rend gevoelen te kennen, v ovec

Sluiten