is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fte* GRONINGEN,

Guldens op den perfoon van Ds. G, J. G. Bacot, Predikant te Eenrum, i Decemb. 1788. IX. 327; Gecommitteerden tot handhaaving van de Conftitutie in de Provintie van Groningen, geeven een Requiiitoriaal-Brief aan Jacob Ewnes , om zoo *t mooglyk is den Predikant Bacot gevangen te neemen, 2 Sept. 1788. XV. 364. Brief van de zelvde Gecommitteerden aan de Regeering van Bent' hebn ten zei ven einde, 30 Decemb. 1788. XV. 170. Declineerend antwoord van gemelde Regeering, 27 Janu. 1789. XV. 172. Plakaat van Amnestie door de Staaten van Stad Groningen en Ommelanden, 29 May 1789. XV. 269. Zyne Doorl. Hoogheid verleent als Erf-Stadhouder abolitie aan negen perfoonen , tot diverfe ftraften verweezsn, 3 Juny 1789. XV. 275. Notificatie der Burgemeesteren en Raad van de Stad Groningen, betrekkeïyk de zwaarte van Bet Brood, 20 July 1789. XV. 291. De Regeering der Stad Groningen injungeert by notificatie aan hunne Burgers en Ingezetenen om opentlyk een oranje-teeken te dragen, by de boete van eenen Daalder, 30 July 1785.

GRONINGEN.

XV. 295. Plakaat van das Staaten van Groningen em Ommelanden tot handhaa-vinge der gevestigde Con-.' ftitutie in die Provintie s enz., 1 Oct. 1789. XVI.. 18. Notificatie van Bur-. gemeesteren en Raad dert Stad Groningen, waar byj eene premie van 150 gul-, dens uitiooven voor dies het beste plan inlevertt om den gebrekkigen toe-> ftand van de Diaconie ini gemelde Stad te ver bete-ren, 28 Oft. 1789. XVI., 249. Refolutie van dei Staaten van Stad Gronin-gen en Ommelanden, orni zyne Hoogheid te verzoe.. ken , om geene Troepes s ter repartitie van die Pro- ■ vintie ftaande , te laaten 1 emploijeeren ter beflitfin- > ge der burgerlyke ge-fchillen te Elburg, 3 Sep-. temb. 1786. XVIH. 139.. aant. Refcriptie van de i Staaten dezes Gewests aan 1 die van Holland, waar in 1 onder anderen kennis gee- ven van de genome maat- regelen, om geene Militie ter repartitie van hun- ■ ne Provintie ftaande, in) Burger-gefchillen te doen I gebruiken; en verders een 1 voorfiag, om uit ieder: Provintie vier Heeren te s comniitteeren, ten einde ! de exteerende gefchillen, het zy door minneiyk accoord, of wel door gentel-