is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.44 1787. TYDREKENKUNDIG

te Ènkhuizen, betrekkelyk de komst eo gezegden s van zekere lieden uit Hoorn in eerstgenoemde Stad. X. 234-

31 Maart. Verklaaring van Reeecca Pieters en Maria . van den Berg, woonende te Hoorn, betrekkelyk de 1 oproerige beweegingen binnen die Stad voorgevallen. , X. 236.

j! .. ut fupra van Reinier Brons , Susanna ,

Genis, Gerrit Blauwfot en Jan Heyligers, betrek-' kelyk het zelvde onderwerp. X. 238.

31 ■ Ex'racT: uit het Reglement voor het nieuwe i

Exercitie-Gezel fchap binnen de Stad Hoorn. V. 182.

31 1 " Refolutie van de Staaten 't Lands van Üt* recht, houdende last aan Hoogstderzelver Gecommit" teerden ter Generaliteit, om ter tafel van Hun Hoog; Mogenden te declareeren: dat zoo lange de zaaken in 1 hunne Provintie in de plaatsvindende verwarde fituaties verblyven, inzonderheid zoo lange 's Lands Comptoi-ren binnen de Stad Utrecht door geweld overmeesterd 1 gehouden worden, en het fouverein gezag niet heifteld' is, by Hun Ed. Mogenden geene deliberatien over den 1 extraordinaris Staat van Oorlog kunnen worden aange-' legd, veel min confent tot eenige beraalioge op voor-gaande Staaten van Oorlog kan gedraagen Worden., XXXVII. 10.

1 April. Addres van Collonel en 117 Burger-Officieren,, en door een zeer groot aantal Burgers geteekend, aanBurgemeesteren en Raaden dar Stad Amfteldam; waar» by verzoeken : dat de Raaden Hendr. Muilman , Corn. Munter en Fr. van der Goes , uitgemaakt hebbende de meerderheid der Stads deputatie ter Dag.; vaart, om redenen by het Addres aangevoerd, illico,\f immers ten allerfpoedigften, mogen worden gerappelleerd &c. XX. 253.

2 Publicatie van de Regeering der Stad Haarlem, waar by de gantfcbe Schuttery uit hunnen dienst wordt ontflagen en gedemitteerd , zonder de minfteV krenking van hun eer en goede naam. XIX. 199.

a ■ < Misfive van de meerderheid der Vroedfchap 3

tti