is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeledige registers over de vyftig deelen van de Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII alvoorens en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 1787- TYDREKENKUNDIG

6 April. Befluit van het Cornmitté der Vergadering van Regenten, op het voorftel der Commisfie uit de Nationaals Vergadering van Burger-Corpfen, om cfF-jnfive te ageeren, IV. 216.

g «_ Remonftrantie der Gedeputeerden wegens de

Stad Hoorn, ter Staatsvergadering van Holland en WeitFriesland overgegèevèn; waar in zich beklaagen over ds Refolutie van Hun Ed. Groot Mogenden van den i7den Maart jongst, en de middelen ten dien gevolge by de hand genomsn, tot onderzoek van het voorgevallene in die Stad, XIII. 201.

0 ,. , „ Extract uit de Refolutien van de Staaten van Holland en West-Friesland, behelzende Contra-Aanteekening van zeven Steden , tegens het Declaratoir van negen Steden, betrekkelyk het benoemen van Gecommitteerden tot het onderzoeken van een behoorlykea Volks-invloed. XX. 262.

0 Misfive van den Grooten Krygsraad der Schuttery van de Stad Rotterdam aan verfcheidene andere Barger-Krygsraaden van Hemmende Steden in Holland, waar by verzoeken, dat dezelve by het Collegie van hunne Vroedfchap moeten zoeken uit te werken: 1. Dat Hun EJ. Groot Achtb. aan Stads Gedeputeerden een last geeven conform het Staats-Rapport. 2. Om in de benoemïng der nieuw a3n te ftellen Vroedfchappen te Rotterdam, zich mede te conformeeren met de meerderheid van die Leden, die bet Staats-Rapport hebben uitgebragt. 3. Dien last zoo fpoedig uit te brengen, dat de fnaale deliberatie en afdoening ter Staatsvergadering nog in deze loopende maand kan worden vastgefteld en ten efFscte gebragt. XLVI. 14.

7 , Refolutie vsn het Collegie van den Krygsraad der Stad Gouda, betrekkelyk de voorenltaande Misfive van den Grootsn Krygsraad te Rotterdam; en waar by eene Commisfie wordt gedecernsert, ten einde een Addres aan de Vroedfchap conform het verzoek te concipieeren. XLVI. 18.

g Refolutie van de Staaten Generaal der Ver.

eenigde Nederlanden, waar by den R;tad van Staaten autiiorifeoren, aan de commandeerende Officieren der Rali'-